Raport bieżący nr 3/2019

11.01.2019

2019 r. otrzymał od pełnomocnika Pana dr. Leszka Czarneckiego zawiadomienie w oparciu o art. 69 i 69a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, iż w związku z postanowieniem sądu z dnia 10 stycznia 2019 r. dotyczącego zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta („Rejestracja akcji”) Pan dr Leszek Czarnecki, posiadający dotychczas bezpośrednio i pośrednio ponad 33% akcji GNB, zwiększył pośredni udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce i w jej w kapitale zakładowym o 1,35%, obejmując pośrednio, za pośrednictwem LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie, 36.630.037 akcji.

Przed Rejestracją akcji, Pan dr Leszek Czarnecki posiadał bezpośrednio i pośrednio 619.098.212 akcji Emitenta, uprawniających do 619.098.212 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 61,42% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz 61,42% ogólnej liczby głosów.

Obecnie, po Rejestracji akcji, Pan dr Leszek Czarnecki posiada bezpośrednio i pośrednio 655.728.249 akcji Emitenta, uprawniających do 655.728.249 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 62,78% udziału w kapitale zakładowym Emitenta po Rejestracji akcji oraz 62,78% ogólnej liczby głosów.

Niżej wymienione podmioty zależne od dr. Leszka Czarneckiego posiadają akcje Spółki:

  • LC Corp B.V. – 499.731.696
  • RB Investcom sp. z o.o. – 33.950
  • Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich – 979.541
  • Idea Expert S.A. – 2.600
  • Getin Holding S.A. – 66.771.592

Brak jest osób trzecich uprawnionych na podstawie umowy z Panem dr. Leszkiem Czarneckim do wykonywania praw głosu z akcji Spółki.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych