Raport bieżący nr 31/2020

29.10.2020

Powołanie Członków Rady Nadzorczej

Getin Noble Bank S.A. ("Bank") informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 29 października 2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku podjęło uchwały o powołaniu do składu Rady Nadzorczej Banku:

  1. Pana Macieja Stańczuka jako Członka Rady Nadzorczej,
  2. Pana Piotra Liszcza jako Członka Rady Nadzorczej.

Wymienione osoby zostały powołane do pełnienia wskazanych funkcji na wspólną trzyletnią kadencję.

Bank jednocześnie wskazuje, że informacje dotyczące posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych stanowisk powołanych Członków Rady Nadzorczej Banku zostały przekazane raportem bieżącym nr 28/2020 z dnia 23 października 2020 r.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, powołani Członkowie Rady Nadzorczej Banku nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec Banku oraz nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 w zw. z § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.