Raport bieżący nr 27/2021

29.11.2021

Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego dotycząca dodatkowego wymogu kapitałowego związanego z portfelem walutowych kredytów i pożyczek hipotecznych na poziomie skonsolidowanym

Getin Noble Bank S.A. ("Bank") informuje, że otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego ("Komisja") decyzję obejmującą nakaz utrzymywania, na poziomie skonsolidowanym, funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z zabezpieczonych hipoteką walutowych kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych  na poziomie 1,34 p.p. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego (TCR), o którym mowa w art. 92 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 575/2013.

Dodatkowy wymóg kapitałowy powinien składać się co najmniej w 75% z kapitału Tier I (co odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie 1,01 p.p.) oraz co najmniej w 56% z kapitału podstawowego Tier I (co odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie 0,76 p.p.).

Dotychczas przedmiotowy wymóg - w ujęciu skonsolidowanym – kształtował się na poziomie 1,35 p.p. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego (TCR), który składał się co najmniej w 75% z kapitału Tier I (co odpowiadało 1,01 p.p.) oraz w co najmniej w 56% z kapitału podstawowego Tier I (co odpowiadało wymogowi kapitałowemu na poziomie 0,76 p.p.).

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku (Rozporządzenie MAR).