Raport bieżący nr 25/2020

30.09.2020

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Noble Banku S.A.

Getin Noble Bank Spółka Akcyjna („Bank", „Spółka”) z siedzibą w Warszawie, ul. Rondo I. Daszyńskiego 2c, 00-843 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000304735, działając na podstawie art. 399 §1 w związku z art. 398, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz §6 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank S.A. na dzień  29 października 2020 r. o godz. 11:00 w siedzibie Spółki, w Warszawie, przy ul. Rondo I. Daszyńskiego 2c.

Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku zawierającego proponowany porządek obrad, opis procedur dotyczących uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zawiera załącznik nr 1 do niniejszego raportu.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Bank przekazuje również projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku wraz z uzasadnieniem - załącznik nr 2.

Wszelkie informacje i dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępnione są na stronie internetowej https://www.gnb.pl/walne-zgromadzenie.

Szczegółowe informacje znajdują się w "Dokumentacji przedstawianej Walnemu Zgromadzeniu" dostępnej na stronie internetowej https://www.gnb.pl/walne-zgromadzenie.

Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych akcjonariuszy i ich pełnomocników przez Bank dostępne są na stronie internetowej https://www.gnb.pl/walne-zgromadzenie.

Uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Bank informuje również, że zgodnie z art. 406(5) KSH udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie możliwy przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z Regulaminem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej dostępnym na stronie internetowej https://www.gnb.pl/walne-zgromadzenie.

Poza powyższym akcjonariusze i osoby zainteresowane będą mogli śledzić przebieg obrad poprzez transmisję w czasie rzeczywistym dostępną na stronie internetowej Spółki, na której zostanie podany link do transmisji.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Zał. nr 1 - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zał. nr 2 - Projekty uchwał na NWZA wraz z uzasadnieniem