Raport bieżący nr 24/2020

25.09.2020

Wniosek KNF do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku oraz zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego przez KNF

Getin Noble Bank S.A. ("Bank") niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 25 września 2020 roku otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF") wniosek skierowany do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku o odwołanie Członka Rady Nadzorczej Banku Pana Leszka Czarneckiego, pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku ("Wniosek"), w związku z niespełnianiem wymogów określonych w art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku ustawy Prawo bankowe ("Ustawa").

W uzasadnieniu Wniosku KNF powołała się na znajdujące się w dyspozycji KNF informacje dotyczące prowadzonego śledztwa w sprawie oferowania za pośrednictwem Idea Bank S.A. obligacji spółki GetBack S.A., w którym właściwy prokurator postanowił o przedstawieniu Panu Leszkowi Czarneckiemu jako Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Idea Banku S.A. zarzutów.

W związku z zaistniałą sytuacją, KNF stwierdziła zaistnienie przesłanek powodujących konieczność wystąpienia do Banku z Wnioskiem, z uwagi na niespełnianie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku wymogów odnoszących się do rękojmi należytego wykonywania powierzonych mu obowiązków oraz uczciwości, rzetelności i niezależności osądu w zakresie pełnionej funkcji.

Dodatkowo Bank informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 25 września 2020 roku otrzymał także z KNF zawiadomienie o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie zawieszenia w czynnościach Członka Rady Nadzorczej Banku Pana Leszka Czarneckiego, pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku, do czasu podjęcia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku uchwały w sprawie Wniosku, o czym mowa w art. 22d ust. 2 w związku z art. 22aa ust. 1 Ustawy.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku