Raport bieżący nr 23/2021

19.10.2021

Informacja w sprawie ocen ratingowych Banku

Getin Noble Bank S.A. ("Bank") informuje, że 19 października 2021 r. agencja Fitch Ratings ("Agencja") opublikowała informację w sprawie ocen ratingowych Banku.

Agencja potwierdziła utrzymanie na dotychczasowym poziomie:

  • oceny długookresowej (Long-Term Issuer Default Rating (IDR)) na poziomie: CCC
  • oceny długookresowej w skali krajowej (National Long-Term Rating) na poziomie: B (pol)
  • oceny krótkookresowej (Short-Term Issuer Default Rating (IDR)) na poziomie: C
  • oceny krótkookresowej w skali krajowej (National Short-Term Rating) na poziomie: B (pol)
  • oceny wsparcia (Support Rating) na poziomie: "5"
  • minimalnej oceny wsparcia (Support Rating Floor) na poziomie: "No Floor"

Perspektywa dla oceny długookresowej w skali krajowej (National Long-Term Rating) została wskazana jako negatywna.

Jednocześnie Agencja poinformowała o obniżeniu poziomu ratingu Banku dla:

  • oceny indywidualnej VR (Viability Rating) z poziomu: ccc do cc

Agencja poinformowała o usunięciu ratingów Banku z listy obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym (tzw. Rating Watch Negative). O wpisie na przedmiotową listę Bank informował w raporcie bieżącym nr 5/2021 z 23 lutego 2021 r.

Decyzja Agencji o zmianie oceny ratingowej jest następstwem ogłoszenia przez Bank obniżenia się poziomu jego współczynnika kapitałowego Tier 1 poniżej progu, o którym mowa w art. 92 ust. 1 lit b) rozporządzenia nr 575/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych.

Bank zwraca uwagę, że zdarzenie w postaci naruszenia poziomu współczynnika, które stało się podstawą do przedmiotowej decyzji Agencji swoje źródło miało przede wszystkim w czynnikach zewnętrznych, niezależnych od prowadzonej działalności operacyjnej Banku tj. w notowanej od dłuższego czasu wyraźnej aprecjacji kursu franka szwajcarskiego oraz niekorzystnymi zmianami wycen rynkowych posiadanych przez Bank skarbowych papierów wartościowych.

Bank podkreśla, że na bieżąco monitoruje obecną sytuację gospodarczą i podejmuje decyzje mające w jak najlepszy sposób dostosować jego funkcjonowanie do zmieniającego się otoczenia i mające na celu ochronę i bezpieczeństwo wszystkich jego interesariuszy, a w szczególności klientów. Bank w aktywny sposób podejmuje działania mające w jak najlepszy sposób dostosować jego funkcjonowanie do zmieniającego się otoczenia i zapewnia, że wdraża wszelkie niezbędne działania w celu poprawy wskaźników kapitałowych.

O powyższym Bank informował raportem bieżącym nr 22/2021 z dnia 12 października 2021 r.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku (Rozporządzenie MAR).