Raport bieżący nr 22/2021

12.10.2021

Informacja o sytuacji kapitałowej Banku

Getin Noble Bank S.A. („Bank”) informuje, że w związku z notowaną od dłuższego czasu wyraźną aprecjacją kursu franka szwajcarskiego oraz niekorzystnymi zmianami wycen rynkowych posiadanych przez Bank skarbowych papierów wartościowych, według szacunków przeprowadzonych na dzień 11 października 2021 r., wartość współczynnika kapitałowego Tier 1 (na poziomie jednostkowym) obniżyła się do poziomu ok. 5,8 % tj. o ok. 0,2 p.p. poniżej progu określonego w art. 92 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia CRR.

Bank zwraca uwagę, że obniżenie się poziomu współczynnika kapitałowego Tier 1 spowodowane zostało przez wskazane powyżej czynniki zewnętrzne i było niezależne od prowadzonej działalności operacyjnej.

Bank podkreśla, że na bieżąco monitoruje obecną sytuację gospodarczą i podejmuje decyzje mające w jak najlepszy sposób dostosować jego funkcjonowanie do zmieniającego się otoczenia i mające na celu ochronę i bezpieczeństwo wszystkich jego interesariuszy, a w szczególności klientów. Bank w aktywny sposób podejmuje działania mające w jak najlepszy sposób dostosować jego funkcjonowanie do zmieniającego się otoczenia i zapewnia, że wdraża wszelkie niezbędne działania w celu poprawy wskaźników kapitałowych.

Powyższa kalkulacja została dokonana w oparciu o najlepszą i najbardziej aktualną wiedzę Banku.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku.