Raport bieżący nr 22/2020

03.09.2020

Rezygnacja Członka Zarządu Banku

Getin Noble Bank S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 3 września 2020 r. powziął informację o rezygnacji Pana Tomasza Misiaka z pełnienia funkcji Członka Zarządu Emitenta oraz udziału w Zarządzie Emitenta ze skutkiem na dzień 3 września 2020 r.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757).