Raport bieżący nr 22/2019

12.03.2019

Getin Noble Bank S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że uchwałą nr 160/2019 z dnia 11 marca 2019 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Zarząd Giełdy”) stwierdził, że zgodnie z Regulaminem Giełdy dopuszczonych  do obrotu jest 36.630.037 akcji zwykłych na okaziciela serii E Emitenta, o wartości nominalnej 2,73 zł każda.

Jednocześnie w ww. uchwale Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić z dniem 14 marca 2019 roku do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje Spółki, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 14 marca 2019 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLGETBK00012”.

Uchwała Zarządu Giełdy weszła w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 2 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim