Raport bieżący nr 2/2021

29.01.2021

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 r.

W nawiązaniu do § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie") Getin Noble Bank S.A. ("Emitent") podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku:

Raporty okresowe za 2020 r.:
­

 • raport roczny za rok 2020 – 19 marca 2021 r.
  ­
 • skonsolidowany raport roczny za rok 2020 – 19 marca 2021 r.

Raporty okresowe za 2021 r.:
­

 • skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021 r. – 14 maja 2021 r.
  ­
 • skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021 r. – 10 września 2021 r.
  ­
 • skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2021 r. – 10 listopada 2021 r.

Dodatkowo Emitent informuje, że:
­

 • zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2020 r. oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2021 r.,
  ­
 • zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia nie będzie publikował odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych, a skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalne informacje finansowe jednostki dominującej,
  ­
 • skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021 r. będzie zawierał półroczne skrócone sprawozdanie finansowe, na podstawie, w zakresie i zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia.

Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim