Raport bieżący nr 2/2020

23.01.2020

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Getin Noble Bank S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 23 stycznia 2020 r. otrzymał oświadczenie od Pana Krzysztofa Bieleckiego o rezygnacji z dniem 23 stycznia 2020 r. z funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim