Raport bieżący nr 2/2019

10.01.2019

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 53/2018 z dnia 18 czerwca 2018 r. oraz 69/2018 z dnia 25 lipca 2018 r. Getin Noble Bank S.A. ("Emitent") niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację, że Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Sąd Rejonowy”) w dniu 10 stycznia 2019 r. zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta o łączną kwotę 100 000 001,01 zł (słownie: sto milionów jeden złoty i jeden grosz) w drodze emisji 36 630 037 (słownie: trzydzieści sześć milionów sześćset trzydzieści tysięcy trzydzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 2,73 zł (słownie: dwa złote i siedemdziesiąt trzy grosze) każda akcja.

Obecnie kapitał zakładowy Emitenta wynosi 2 851 630 418,91 zł (słownie: dwa miliardy osiemset pięćdziesiąt jeden milionów sześćset trzydzieści tysięcy czterysta osiemnaście złotych i dziewięćdziesiąt jeden groszy) i dzieli się na:
a) 883 381 106 (osiemset osiemdziesiąt trzy miliony trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy sto sześć) akcji serii A,
b) 18 315 019 (osiemnaście milionów trzysta piętnaście tysięcy dziewiętnaście) akcji serii B,
c) 69 597 068 (sześćdziesiąt dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćdziesiąt osiem) akcji serii C,
d) 36 630 037 (słownie: trzydzieści sześć milionów sześćset trzydzieści tysięcy trzydzieści siedem) akcji serii D oraz
e) 36 630 037 (słownie: trzydzieści sześć milionów sześćset trzydzieści tysięcy trzydzieści siedem) akcji serii E,

o wartości nominalnej 2,73 zł (dwa złote siedemdziesiąt trzy grosze) każda akcja.

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez Emitenta akcji po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego wynosi 1 044 553 267.

Podstawa prawna: § 5 pkt 1 oraz w zw. z § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim