Raport bieżący nr 21/2020

27.08.2020

Aktualizacja informacji w zakresie przewidywań wpływu pandemii na działalność i wyniki finansowe Banku

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r. i raportu bieżącego nr 17/2020 z dnia 2 czerwca 2020 r. Getin Noble Bank S.A. ( „Bank”) informuje, że w dniu 27 sierpnia 2020 r. podjął decyzję o utworzeniu dodatkowego odpisu aktualizującego w wysokości 90 mln zł w związku z oczekiwanym wzrostem ryzyka kredytowego wynikającego ze skutków pandemii koronawirusa COVID-19, i który to odpis pomniejszy wynik finansowy Banku w II kwartale 2020 r. w ujęciu skonsolidowanym i jednostkowym.

Wysokość ww. odpisu została oszacowana w oparciu o najlepszą wiedzę posiadaną przez Zarząd Banku w momencie publikacji niniejszego raportu w zakresie potencjalnego wpływu skutków pandemii koronawirusa COVID-19 na pogorszenie jakości portfela kredytowego Banku.

Dokonanie wyżej powołanego odpisu ma charakter nadzwyczajny, a kwota odpisu została skalkulowana w oparciu o wnioski z analiz obejmujących trzy obszary tj. wpływ pandemii koronawirusa COVID-19 na potencjalne pogorszenie jakości kredytowej dla portfela objętego moratoriami na 30 czerwca 2020 r., wpływ pogorszonych prognoz makroekonomicznych na oczekiwane zmiany w jakości portfela z uwzględnieniem wpływu programów pomocowych dla kredytobiorców oraz analizy scenariuszowe dla portfela korporacyjnego uwzględniające branże działalności kredytobiorców.

Przedmiotowy odpis pozostanie bez istotnego wpływu na bieżącą adekwatność kapitałową Banku i Grupy. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/873 z dnia 24 czerwca 2020 r. zmieniającym rozporządzenia (UE) nr 575/2013 i (UE) 2019/876 w odniesieniu do niektórych dostosowań w odpowiedzi na pandemię COVID-19, wartość ujętego w wyniku odpisu zostanie istotnie zneutralizowana w funduszach własnych Banku i rozliczana zgodnie ze wskazaną w rozporządzeniu ścieżką amortyzacji w latach przyszłych.

Do zakończenia przeglądu sprawozdania finansowego za I półrocze 2020 r. powyższe dane mogą ulec zmianie. Publikacja raportu okresowego przewidziana została na dzień 11 września 2020 r.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku (Rozporządzenie MAR).