Raport bieżący nr 20/2021

17.08.2021

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Getin Noble Bank S.A. („Bank”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o rezygnacji Pana Macieja Stańczuka z funkcji Członka Rady Nadzorczej Banku z dniem 16.08.2021 r.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim