Raport bieżący nr 19/2020

13.08.2020

Zawarcie listu intencyjnego na zakup portfela wierzytelności leasingowych

Getin Noble Bank S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 13 sierpnia 2020 roku Emitent zawarł z Idea Bank S.A. ("Idea Bank") list intencyjny dotyczący podjęcia działań zmierzających do zawarcia transakcji zakupu od Idea Bank nabytych wcześniej przez ww. spółkę wierzytelności leasingowych oraz pożyczkowych o wartości nominalnej nie większej niż 2.000.000.000,00 PLN (słownie dwa miliardy złotych) („Pakiet Wierzytelności”).

Zgodnie z przedmiotowym listem, intencją jego stron jest dążenie do uzgodnienia warunków transakcji zakupu Wierzytelności ("Transakcja") oraz doprowadzenie do zamknięcia Transakcji do dnia 31 grudnia 2020 r. W związku z powyższym intencją Stron jest uzgodnienie warunków Transakcji i zawarcie warunkowej umowy nabycia Pakietu Wierzytelności (umowa SPA) do dnia 30 września 2020 r.

Według poczynionych przez strony ustaleń wierzytelności będące przedmiotem Transakcji będą spełniały przede wszystkim następujące warunki: w momencie przeniesienia wierzytelności będą bezsporne, niewykazujące przeterminowania ani klasyfikowane do Koszyka 2 lub 3 zgodnie z MSSF9, wyrażone w PLN oraz nie będą przysługiwały wobec konsumentów.

Zgodnie z zawartym listem intencyjnym Strony uzgodniły, że cena nabycia Pakietu Wierzytelności zostanie ustalona przez Strony w drodze negocjacji w oparciu o wyceny sporządzone na potrzeby Transakcji, przy czym wyceny te zostaną wykonane przez niezależne firmy specjalizujące się w wykonywaniu wycen wierzytelności.

Emitent wskazuje, że realizacja Transakcji uwarunkowana będzie uzyskaniem zgód organów korporacyjnych obu stron Transakcji, brakiem sprzeciwu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego działającego jako kurator Idea Banku do uchwał organów Idea Banku oraz uzyskaniem przez Emitenta pozytywnego stanowiska Komisji Nadzoru Finansowego na przeprowadzenie Transakcji.

Realizacja Transakcji może zostać wykonana jako jednorazowe nabycie Pakietu Wierzytelności lub być realizowana jako cykliczny zakup poszczególnych jego części.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku.