Raport bieżący nr 18/2020

26.06.2020

Powołanie Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A.

Getin Noble Bank S.A. ("Emitent", „Bank”) informuje, iż w dniu 26 czerwca 2020 r. Rada Nadzorcza Emitenta powołała ze skutkiem od dnia 1 lipca 2020 r. Pana Mateusza Solaka na stanowisko Członka Zarządu Emitenta.

Jednocześnie Emitent wskazuje, iż Panu Mateuszowi Solakowi został powierzony nadzór nad zarządzaniem ryzykiem istotnym w działalności Banku, zgodnie z art. 22a ust. 4 ustawy Prawo bankowe, pod warunkiem i ze skutkiem od dnia wyrażenia wymaganej zgody przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Informacje o powołanym Członku Zarządu Emitenta:

WYKSZTAŁCENIE I KWALIFIKACJE:

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, studia podyplomowe Zarządzanie Ryzykiem w Instytucjach Finansowych
 • Uniwersytet Szczeciński (2000-2005), Wydział Ekonomii i Zarządzania, pełnowymiarowe studia magisterskie o specjalizacji Ekonometria i Informatyka

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

 • Getin Noble Bank S.A (Sierpień 2018 – obecnie)
  Stanowisko: Dyrektor Departamentu Zarządzania Ryzykiem Detalu, Dyrektor Zarządzający Obszarem Ryzyka Detalicznego
 • Bank Millennium S.A. (Marzec 2017 – Kwiecień 2018)
  Stanowisko: Kierujący Biurem Walidacji Modeli
 • Deloitte Advisory Sp. Z o.o. (Grudzień 2012 - Marzec 2017)
  Stanowisko: Starszy Menadżer w dziale Risk & Regulatory Consulting
 • Bank PKO BP S.A. (Marzec 2011 – Listopad 2012)
  Stanowisko: Menedżer Zespołu audytu obszaru bankowości inwestycyjnej i zarządzania ryzykiem
 • Bank PEKAO S.A. (UNICREDIT GROUP) (Wrzesień 2005 - Luty 2011)
  Stanowiska w Departamencie Polityki Kredytowej i Metodologii: Dyrektor w Departamencie Zarządzania Ryzykiem Kredytowym i Kontroli, odpowiedzialny za obszar metod i technik ilościowych dla ryzyka kredytowego.

Pan Mateusz Solak spełnia wszystkie wymogi określone w przepisach art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe oraz zgodnie z oświadczeniem złożonym Emitentowi, nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, jak i nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub kapitałowej, ani też nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 oraz w zw. z § 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757 z dnia 2018.04.20).