Raport bieżący nr 17/2020

02.06.2020

Aktualizacja informacji w zakresie przewidywań wpływu pandemii na działalność i wyniki finansowe Banku

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2020 z 17 kwietnia 2020 roku, Getin Noble Bank S.A. ("Bank") informuje o zaktualizowanych wstępnych szacunkach dotyczących wpływu na działalność finansową Banku działań podejmowanych w związku z walką z pandemią koronawirusa COVID-19.

Bank na podstawie przyjętych założeń biznesowych i dokonanych obliczeń szacuje, że decyzja Rady Polityki Pieniężnej z 28 maja 2020 roku dotycząca obniżenia stopy referencyjnej o kolejne 40 punktów bazowych tj. do poziomu 0,1% w skali rocznej zwiększy negatywny wpływ na wynik odsetkowy Banku za 2020 rok o kwotę w przedziale 50 - 70 mln zł.

Uwzględniając dotychczasowe szacunki obejmujące obniżki stopy referencyjnej o 100 punktów bazowych, przekazane do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 10/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 roku, łączny negatywny wpływ na wynik odsetkowy Banku w roku 2020 może oscylować w przedziale 140 - 200 mln zł.

Podkreślenia wymaga fakt, że rzeczywisty wpływ wszystkich ww. decyzji Rady Polityki Pieniężnej na sytuację Banku będzie uzależniony od wielu zmiennych, w tym kształtu krzywej dochodowości oraz realizacji założeń biznesowych m.in. w zakresie podejmowanych przez Bank działań w obszarze kontynuacji realizowanego dotychczas obniżania kosztu finansowania mającego istotny wpływ na poprawę wyników finansowych Banku. Zarówno szacunki jak i założenia mogą ulegać modyfikacjom.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku (Rozporządzenie MAR).