Raport bieżący nr 15/2020

29.05.2020

Powołanie Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Getin Noble Bank S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 29 maja 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwały o ponownym powołaniu do składu Rady Nadzorczej Emitenta:

  1. Pana dr. Leszka Czarneckiego jako Członka Rady Nadzorczej,
  2. Pana Mariusza Grendowicza jako Członka Rady Nadzorczej,
  3. Panią Barbarę Bakalarską jako Członka Rady Nadzorczej,
  4. Pana Jacka Lisika jako Członka Rady Nadzorczej,
  5. Pana Tadeusza Hołyńskiego jako Członka Rady Nadzorczej.

Wymienione osoby zostały powołane do pełnienia wskazanych funkcji na wspólną trzyletnią kadencję.

Emitent jednocześnie wskazuje, że informacje odnośnie posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk powołanych Członków Rady Nadzorczej Emitenta zostały przekazane raportem bieżącym nr 13/2020 z dnia 20 maja 2020 r.

Zgodnie z oświadczeniami złożonymi Emitentowi, powołani Członkowie Rady Nadzorczej nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec Emitenta oraz nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 w zw. z § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.