Raport bieżący nr 14/2019

07.02.2019

Getin Noble Bank S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał oświadczenie nr 59/2019 Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) z dnia 1 lutego 2019 roku o zawarciu z Emitentem umowy o rejestrację w depozycie 36.630.037 akcji zwykłych na okaziciela serii E Emitenta o wartości nominalnej 2,73 zł każda, oznaczonych kodem PLGETBK00012, pod warunkiem podjęcia decyzji przez spółkę prowadzącą rynek regulowany o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Emitenta oznaczone kodem PLGETBK00012.

Zarejestrowanie ww. akcji zwykłych na okaziciela serii E Emitenta nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez KDPW decyzji o wprowadzeniu ww. akcji do obrotu na rynku regulowanym, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim