Raport bieżący nr 13/2022

13.05.2022

Rezygnacja Prezesa Zarządu Banku

Getin Noble Bank S.A. ("Bank") informuje, że dziś, tj. 13 maja 2022 r. powziął informację o złożeniu rezygnacji przez Pana Artura Klimczaka z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Banku oraz udziału w Zarządzie Banku ze skutkiem na dzień 1 czerwca br.

Rezygnacja została uzasadniona stanem zdrowia Pana Artura Klimczaka.

Do czasu powołania nowej osoby na stanowisko Prezesa Zarządu Banku pracami Zarządu Banku będzie kierowała osoba wyznaczona przez Radę Nadzorczą spośród obecnego składu Zarządu Banku.

Jednocześnie Bank informuje, że zgodnie z oświadczeniem otrzymanym od głównego akcjonariusza Banku, intencją Pana dr Leszka Czarneckiego jest zaproponowanie kandydatury Pana Artura Klimczaka do składu Rady Nadzorczej Banku.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim