Raport bieżący nr 13/2020

20.05.2020

Zgłoszenie kandydatów do Rady Nadzorczej Getin Noble Banku S.A.

W nawiązaniu do przedstawionego w raporcie bieżącym nr 12/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 roku porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zwołanego na dzień 29 maja 2020 roku, Getin Noble Bank S.A. ("Bank") informuje, że w dniu dzisiejszym uprawniony akcjonariusz LC CORP B.V. z siedzibą w Amsterdamie zgłosił następujących kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Banku:

1. Pana dr Leszka Czarneckiego
2. Pana Mariusza Grendowicza
3. Panią Barbarę Bakalarską
4. Pana Jacka Lisika
5. Pana Tadeusza Hołyńskiego

Życiorysy kandydatów stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Zgodnie z przepisami prawa, powołanie Członków Rady Nadzorczej Banku jest możliwe po wcześniejszym przeprowadzeniu oceny odpowiedniości. Przedmiotowa ocena dokonywana przez Komitet ds. Personalnych i Nominacji zostanie opublikowana na stronie internetowej Banku pod adresem: https://www.gnb.pl/walne-zgromadzenie

Poza powyższym Bank informuje, iż wyżej wymieni kandydaci wyrazili zgody na kandydowanie do Rady Nadzorczej Banku.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Zał. - CV - Kandydaci RN GNB