Raport bieżący nr 12/2022

02.05.2022

Informacja ws. ratingów Banku

Getin Noble Bank S.A. ("Bank") informuje, że 2 maja 2022 r. agencja Fitch Ratings ("Agencja") opublikowała informację w sprawie ocen ratingowych Banku.

Agencja potwierdziła utrzymanie na dotychczasowym poziomie:

  • oceny długookresowej (Long-Term Issuer Default Rating (IDR)) na poziomie: CCC
  • oceny długookresowej w skali krajowej (National Long-Term Rating) na poziomie: B (pol)
  • oceny krótkookresowej (Short-Term Issuer Default Rating (IDR)) na poziomie: C
  • oceny krótkookresowej w skali krajowej (National Short-Term Rating) na poziomie: B (pol)

Agencja w komunikacie poinformowała również o  umieszczeniu powyższych ocen na liście obserwacyjnej bez wskazania kierunku zmiany (tzw. Rating Watch Evolving). Ocena długookresowa w skali krajowej (National Long-Term Rating) została usunięta z listy obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym (tzw. Rating Watch Negative)

Jednocześnie Agencja poinformowała o obniżeniu poziomu ratingu Banku dla:

  • oceny indywidualnej VR (Viability Rating) z poziomu: cc do f

W następstwie aktualizacji kryteriów ratingowych dla banków, dokonanej 12 listopada 2021 r., agencja poinformowała o wycofaniu dla Banku oceny wsparcia (Support Rating) oraz minimalnej oceny wsparcia (Support Rating Floor). Jednocześnie Agencja nadała dla Banku nową ocenę rządowego wsparcia (Government Support Rating (GSR)) na poziomie: no support.

Decyzja Agencji o zmianie oceny ratingowej jest następstwem ogłoszenia przez Bank obniżenia się poziomu jego współczynnika kapitałowego podstawowego Tier 1 poniżej progu, o którym mowa w art. 92 ust. 1 lit a) rozporządzenia nr 575/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych.

Bank zwraca uwagę, że zdarzenie w postaci naruszenia poziomu współczynnika, które stało się podstawą do przedmiotowej decyzji Agencji swoje źródło miało w czynnikach zewnętrznych, niezależnych od prowadzonej działalności operacyjnej Banku tj. w notowanej od dłuższego czasu wyraźnej aprecjacji kursu franka szwajcarskiego oraz niekorzystnymi zmianami wycen rynkowych posiadanych przez Bank skarbowych papierów wartościowych, a także w wyniku dotworzenia w dniu 25 kwietnia 2022 r. rezerwy portfelowej na ryzyko prawne związane z umowami kredytów hipotecznych i mieszkaniowych indeksowanych kursem CHF.

Bank podkreśla, że na bieżąco monitoruje obecną sytuację gospodarczą i podejmuje decyzje mające w jak najlepszy sposób dostosować jego funkcjonowanie do zmieniającego się otoczenia i mające na celu ochronę i bezpieczeństwo wszystkich jego interesariuszy, a w szczególności klientów. Bank w aktywny sposób podejmuje działania mające w jak najlepszy sposób dostosować jego funkcjonowanie do zmieniającego się otoczenia i zapewnia, że wdraża wszelkie niezbędne działania w celu poprawy wskaźników kapitałowych.

Ponadto Bank wskazuje, iż w dniu 28 kwietniu br. Zarząd Banku złożył w Komisji Nadzoru Finansowego nowy plan naprawy na lata 2022-2027, który zawiera pakiet kompleksowych działań zmierzających do odbudowy wskaźników kapitałowych Banku. Oprócz wyzwań natury kapitałowej oraz kwestii ryzyka prawnego portfela kredytów indeksowanych do CHF przedstawia on m.in.  szczegóły wykorzystania szans związanych z funkcjonowaniem w środowisku podwyższonych stóp procentowych oraz cyfryzacją usług bankowych. W ocenie Zarządu Banku przygotowany nowy Plan Naprawy uwzględnia oczekiwania Komisji Nadzoru Finansowego zawarte w decyzji wydanej w grudniu ubiegłego roku.

O powyższych zdarzeniach Bank informował raportami bieżącymi nr 8/2022 i 9/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku (Rozporządzenie MAR)