Raport bieżący nr 1/2022

28.01.2022

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 r.

W nawiązaniu do § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie") Getin Noble Bank S.A. ("Emitent") podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku:

Raporty okresowe za 2021 r.:
­

 • raport roczny za rok 2021 – 31 marca 2022 r.
  ­
 • skonsolidowany raport roczny za rok 2021 – 31 marca 2022 r.

Raporty okresowe za 2022 r.:
­

 • skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2022 r. – 13 maja 2022 r.
  ­
 • skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2022 r. – 31 sierpnia 2022 r.
  ­
 • skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2022 r. – 10 listopada 2022 r.

Dodatkowo Emitent informuje, że:

 • zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2021 r. oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2022 r.,
 • zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia nie będzie publikował odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych, a skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalne informacje finansowe jednostki dominującej,
 • skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2022 r. będzie zawierał półroczne skrócone sprawozdanie finansowe zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia.

Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim