Raport bieżący nr 1/2019

01.01.2019

Getin Noble Bank S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 9 stycznia 2019 r. otrzymał zawiadomienie od Pana Remigiusza Balińskiego o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta ze skutkiem na dzień 9 stycznia 2019 r.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim