Raport bieżący nr 11/2020

28.04.2020

Powołanie Zarządu Banku na nową kadencję

Getin Noble Bank S.A. ("Bank") informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 28 kwietnia 2020 r. Rada Nadzorcza Banku podjęła uchwałę o powołaniu do składu Zarządu Banku:

1. Pana Artura Klimczaka jako Prezesa Zarządu,
2. Pana Karola Karolkiewicza jako Członka Zarządu,
3. Pana Macieja Kleczkiewicza jako Członka Zarządu,
4. Panią Maję Stankowską jako Członka Zarządu
5. Pana Tomasza Misiaka jako Członka Zarządu,
6. Pana Wojciecha Tomasika jako Członka Zarządu.

Zgodnie z powyższym wymienione osoby zostały powołane do pełnienia wskazanych funkcji na trzyletnią łączną kadencję rozpoczynającą się od dnia 9 maja 2020 r.

Pan Marcin Romanowski, który nie wyraził intencji powołania do Zarządu Banku na kolejną kadencję będzie pełnił funkcję Członka Zarządu do dnia 8 maja 2020 r.

Życiorysy zawodowe Członków Zarządu Banku zostały załączone do niniejszego raportu.

Powołani Członkowie Zarządu Banku spełniają wszystkie wymogi określone w przepisach art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe. Nie wykonują działalności konkurencyjnej wobec Banku, jak i nie uczestniczą w spółkach konkurencyjnych jako wspólnicy spółki cywilnej, osobowej lub kapitałowej, ani też nie uczestniczą w konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organów. Nie figurują również w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna: § 5 pkt. 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. poz. 757).

CV - Członkowie Zarządu GNB