Raport bieżący nr 11/2019/K

29.01.2019

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r. w przedmiocie ogłoszenia terminów przekazywania raportów okresowych w 2019 r. („Raport”) Getin Noble Bank S.A. dokonuje korekty oczywistej omyłki pisarskiej.

Korekta polega na tym, że planowana data publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2019 r. wyznaczona została na dzień 30 maja 2019 r., a nie na dzień 31 maja 2019 r. jak wskazano w Raporcie.

Pozostała treść raportu nie ulega zmianie.

Podstawa prawna: § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.