Raport bieżący nr 11/2019

25.01.2019

W nawiązaniu do § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) Getin Noble Bank S.A. ("Emitent") podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku:

Raporty okresowe za 2018 r.:

  • ­ raport roczny za rok 2018 – 26 kwietnia 2019 r.
  • ­ skonsolidowany raport roczny za rok 2018 – 26 kwietnia 2019 r.

Raporty okresowe za 2019 r.:

  • ­ skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 r. – 31 maja 2019 r.
  • ­ skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 r. – 27 września 2019 r.
  • ­ skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 r. – 29 listopada 2019 r.

Ponad powyższe Emitent informuje, że:

  • ­ zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2018 r. oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2019 r.,
  • ­ zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia nie będzie publikował odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych, a skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalne informacje finansowe jednostki dominującej,
  • ­ skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 r. będzie zawierał półroczne skrócone sprawozdanie finansowe, na podstawie, w zakresie i zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia.

Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim