Raport bieżący nr 10/2020

17.04.2020

Przewidywania w zakresie wpływu epidemii na działalność i wyniki finansowe Banku

W nawiązaniu do informacji przekazanych raportem bieżącym nr 7/2020 z dnia 3 kwietnia 2020 r. oraz mając na uwadze obecny stan faktyczny Getin Noble Bank S.A. („Bank”) przekazuje do publicznej wiadomości poniższe informacje w przedmiocie czynników, które w jego ocenie będą miały istotny wpływ na wyniki finansowe Banku w następnych kwartałach 2020 roku.  

W ocenie Banku ujemny wpływ na jego wynik finansowy będą miały decyzje Rady Polityki Pieniężnej z dnia 17 marca i 8 kwietnia 2020 roku dotyczące obniżenia stopy referencyjnej łącznie o 100 punktów bazowych. W chwili obecnej, na podstawie przyjętych założeń biznesowych i dokonanych obliczeń Bank szacuje, że przedmiotowy wpływ na jego wynik odsetkowy będzie oscylował w przedziale 90-130 mln zł w 2020 roku. Podkreślenia wymaga fakt, że faktyczny wpływ będzie uzależniony od wielu zmiennych, w tym kształtu krzywej dochodowości oraz realizacji założeń biznesowych m.in. w zakresie podejmowanych przez Bank działań w obszarze kontynuacji realizowanego dotychczas obniżania kosztu finansowania mającego istotny wpływ na poprawę wyników finansowych Banku. Zarówno szacunki jak i założenia mogą ulegać modyfikacjom.

Jednocześnie Bank informuje, że uwzględnienie szacowanych, bazujących na obecnej wiedzy skutków pandemii koronawirusa COVID-19 obejmujących m.in. osłabienie złotego, a także oczekiwania w zakresie pogorszenia się kondycji finansowej klientów kredytowych Banku z dużym prawdopodobieństwem znajdzie swoje odzwierciedlenie w jakości aktywów oraz wpłynie na wzrost kosztu ryzyka kredytowego.  

Dodatkowo zdaniem Banku pogorszenie perspektyw globalnej i krajowej koniunktury może wpłynąć na niższą aktywność klientów i obniżenie sprzedaży produktów bankowych, a w konsekwencji na wyniki biznesowe i finansowe Banku.

Bank wskazuje, że powyższa ocena wpływu pandemii koronawirusa COVID-19 na działalność, wyniki finansowe i perspektywy Banku została sporządzona w oparciu o najlepszą wiedzę Banku na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego i poczynione na tej podstawie założenia. Precyzyjne oszacowanie takiego wpływu nie jest obecnie możliwe, a jego skala jest uzależniona w dużej mierze od czynników zewnętrznych, które pozostają poza kontrolą Banku.

Bank podkreśla, że na bieżąco analizuje obecną sytuację gospodarczą i podejmuje decyzje mające na celu przede wszystkim ochronę interesów obecnych klientów Banku oraz własnego przedsiębiorstwa. Zarząd Banku planuje w aktywny sposób dostosowywać swoje działania do panujących warunków gospodarczych, a także wymagań związanych z realizowanym Planem Naprawy oraz będzie podejmował aktywne działania ograniczające negatywny wpływ ww. czynników na sytuację finansową Banku.

Zaktualizowana informacja dotyczącą wpływu pandemii koronawirusa COVID-19 na działalność Banku zostanie zaprezentowana w raporcie kwartalnym za I kwartał 2020 r.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku (Rozporządzenie MAR).