Raport bieżący nr 19/2021

17.08.2021

Zmiana terminu przekazania raportu okresowego

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. Getin Noble Bank S.A. informuje o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego raportu okresowego za I półrocze 2021 r.

Termin opublikowania raportu okresowego został przesunięty z dnia 10 września 2021 r. na dzień 20 sierpnia 2021 r.

Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim