Raport bieżący 18/2021

12.08.2021

Getin Noble Bank S.A. ("Emitent", „Bank”) informuje, iż w dniu 12 sierpnia 2021 r. Rada Nadzorcza Emitenta powołała ze skutkiem od dnia 23 sierpnia 2021 r. Pana Marka Kempnego na stanowisko Członka Zarządu Emitenta.

Jednocześnie Emitent wskazuje, iż Panu Markowi Kempnemu został powierzony nadzór nad zarządzaniem Pionem Finansów.

Informacje o powołanym Członku Zarządu Emitenta:

WYKSZTAŁCENIE I KWALIFIKACJE:

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, studia doktoranckie w dyscyplinie finanse - 2016 r.
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Teoria ekonomii - 1990 r.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

 • Idea Money, luty 2021 r. - obecnie: członek Rady Nadzorczej
 • Marek Kempny Risk Consulting (działalność gospodarcza, NIP 6521169443) marzec 2021 r.,
 • Idea Bank S.A., sierpień 2019 r. - grudzień 2020 r.: członek Zarządu odpowiedzialny za ryzyka kluczowe,
 • BPI Bank Polskich Inwestycji S.A. (wcześniej Dexia Kommunalkredit) 2013 r. - lipiec 2018 r.: członek Zarządu, CEO
 • Dexia Kommunalkredit Bank Polska S.A., 2009 r. - 2013 r.: członek Zarządu, CEO, 2005 r. - 2009 r.: członek Zarządu (CRO&CFO),
 • ING Bank Hipoteczny (poprzednio Śląski Bank Hipoteczny) - Grupa ING Bank Śląski, 2003 r. - 2005 r.: Prezes Zarządu, 2001 r. - 2003 r.: członek Zarządu ds. finansowych (CFO&COO)
 • Dom Maklerski ING Securities S.A., 2000 r. - 2001 r.: Wiceprezes Zarządu
 • Bank Śląski S.A. (później ING Bank Śląski S.A.): 1995 r. - 2000 r. - Dyrektor Departamentu Skarbu, 1991 r. - 1995 r. - Dealer, kierownik działu FX, Naczelnik Wydziału Obrotu Pieniężnego (Chief Dealer), 1991 - Inspektor kredytowy ds. kredytów podmiotów gospodarczych (oddział Banku)
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 1990 r. - 1991 r.: Asystent w Zakładzie Teorii Funkcjonowania Gospodarki.

Pan Marek Kempny spełnia wszystkie wymogi określone w przepisach art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe oraz zgodnie z oświadczeniem złożonym Emitentowi, nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, jak i nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub kapitałowej ani też nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Podstawa prawna: § 5 pkt 5 oraz w zw. z § 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757 z dnia 2018.04.20).