Raport bieżący 12/2021

16.06.2021

Rezygnacja Członka Zarządu Banku

Getin Noble Bank S.A. ("Bank") informuje, że Pani Maja Stankowska złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu Banku ze skutkiem na dzień dzisiejszy, to jest 16 czerwca 2021 r.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim