Raport bieżący 12/2012

01.06.2012

Zarząd Get Bank S.A. ("Bank") niniejszym informuje o otrzymaniu zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od pełnomocnika Członka Rady Nadzorczej Banku Pana Remigiusza Balińskiego, który poinformował o objęciu przez Pana Remigiusza Balińskiego w dniu 19 stycznia 2012 r. 719.920 akcji zwykłych na okaziciela serii H Banku. Objęcie ww. akcji serii H Banku nastąpiło w ramach podziału Getin Holding S.A. („GH”) w trybie art. 529 § 1 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych (podział przez wydzielenie). Osoby będące akcjonariuszami GH w dniu 10 stycznia 2012 r. („Dzień referencyjny”) w tym Pan Remigiusz Baliński oraz osoby blisko z nim związane otrzymali stosowną liczę akcji zwykłych na okaziciela serii H Banku wyemitowanych przez Bank. W związku z powyższym następujące osoby blisko związane z Panem Remigiuszem Balińskim nabyły akcje Banku, tj: - GH, w której Pan Remigiusz Baliński pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, objęła 4.975.709 akcji zwykłych na okaziciela serii H Banku, - Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckiego, w której Pan Remigiusz Baliński pełni funkcję Prezesa Zarządu Fundacji, objęła 362.697 akcji zwykłych na okaziciela serii H Banku, - RB Investcom Sp. z o.o., w której Pan Remigiusz Baliński pełni funkcję Prezesa Zarządu, objęła 96.359 akcji zwykłych na okaziciela serii H Banku, Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538).