Raport bieżący 10/2021

16.04.2021

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Getin Noble Bank S.A. ("Bank") podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Banku ("Walne Zgromadzenie"), które odbyło się w dniu 16 kwietnia 2021 r.:

1. LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie, który posiadał 499 731 696 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 73,69%w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 47,84% w ogólnej liczbie głosów,

2. Pan dr Leszek Czarnecki, który posiadał 88 208 870 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 13.01%w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 8,44% w ogólnej liczbie głosów,

3. Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu, który posiadał 66 771 592 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 9,85% w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 6,39% w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych