Pan Mateusz Solak jest absolwentem Uniwersytetu Szczecińskiego (2000-2005), Wydziału Ekonomii i Zarządzania, gdzie uzyskał tytuł magistra o specjalizacji Ekonometria i Informatyka. Ukończył studia podyplomowe Zarządzanie Ryzykiem w Instytucjach Finansowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz odbył ponad 120 godzin szkoleń dydaktycznych z obszaru zarządzania ryzykiem i obszarów regulacyjnych. Pan Mateusz Solak posiada ponad 14 lat doświadczenia na rynku finansowym w obszarach tj. zarządzania ryzykiem kredytowym, windykacji oraz obszarów skarbu i bankowości inwestycyjnej, audycie sprawozdań finansowych. Posiada doświadczenie z projektowania działań restrukturyzacyjnych dla banków, wyniesioną z licznych projektów związanych z opracowaniem planów naprawy i planów awaryjnych, a także posiada wiedzę z zakresu wykorzystania nowych technologii w procesach zarządzania ryzykiem, w tym kredytowym i płynności.

Doświadczenie zawodowe:

  • 09.2020 – 06.2022 Przewodniczący Rady Nadzorczej Noble Securities SA
  • 11.2020 – obecnie     Członek Zarządu Getin Noble Bank S.A.
  • 08.2018 – 07.2020  Getin Noble Bank S.A., Dyrektor Departamentu Zarządzania Ryzykiem Detalu, Dyrektor Zarządzający Obszarem Ryzyka Detalicznego
  • 03.2017 – 04.2018     Bank Millennium S.A., Kierujący Biurem Walidacji Modeli
  • 12.2012 – 03.2017    Deloitte Advisory Sp. z o.o., Starszy Menedżer w dziale Risk & Regulatory Consulting
  • 03.2011 – 11.2012  Bank PKO BP S.A., Menedżer Zespołu audytu obszaru bankowości inwestycyjnej i zarządzania ryzykiem
  • 09.2005 – 02.2011   Bank PEKAO S.A. (UNICREDIT GROUP), Stanowiska w Departamencie Polityki Kredytowej i Metodologii: Dyrektor w Departamencie Zarządzania Ryzykiem Kredytowym i Kontroli, odpowiedzialny za obszar metod i technik ilościowych dla ryzyka kredytowego.


Pan Mateusz Solak nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Banku i nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, a także spełnia wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.

Spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.

Zadania i odpowiedzialności
Zarządza i nadzoruje pracami Pionu Zarządzania Ryzykiem.