Pani Barbara Bakalarska jest absolwentką Szkoły Główna Planowania i Statystyki, kierunek finanse i statystyka  gdzie uzyskała tytuł magistra ekonomii. Od 1978 r. do 1992 r. dyplomowany biegły księgowy o specjalności budżet i przemysł, a od roku 1992 biegły rewident, wpisany do rejestru Polskiej Izby Biegłych Rewidentów. Wykładowca w szkołach  wyższych, autor publikacji z zakresu rachunkowości, rewizji finansowej, audytu i finansów publicznych. Podczas swojej kariery zawodowej prowadziła badanie sprawozdań finansowych spółek o różnych formach prawnych i różnym profilu działalności oraz jednostek sektora finansów  publicznych.

Doświadczenie zawodowe:

  • 2018 – obecnie Członek Rady Nadzorczej, Przewodnicząca Komitetu Audytu Getin Noble Bank S.A.
    • w Getin Noble Bank S.A. pełni funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu i Członka Komitetu ds. Personalnych i Nominacji
  • 1974 r. – 2014 r. Ministerstwo Finansów
  • były Członek Rad Nadzorczych spółek NFI „Hetman” i Browar „Łomża”
  • były Członek Komisji Egzaminacyjnej dla Biegłych Rewidentów przy Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów
  • były Członek Komisji Egzaminacyjnej dla Audytorów Wewnętrznych przy Ministrze Finansów

 

Pani Barbara Bakalarska nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Banku i nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, a także spełnia wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.

Posiada odpowiednią wiedzę z zakresu branży, w której działa spółka. Posiada wiedzę w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.

Pani Barbara Bakalarska spełnia kryteria niezależności określone w Zasadzie 2.3. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

Spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.