Informacja o dokumentach związanych z połączeniem Getin Noble Bank S.A. i Idea Bank S.A.

Dokumenty związane z połączeniem Getin Noble Banku S.A. z Idea Bank S.A.:

Plan połączenia


     Załącznik nr 1 do Planu połączenia - Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Idea Banku dotyczącej Połączenia

     Załącznik nr 2 do Planu połączenia - Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia GNB dotyczącej Połączenia

     Załącznik nr 3 do Planu połączenia - Projekt zmian Statutu Idea Banku

     Załącznik nr 4 do Planu połączenia - Dokument określający wartość majątku Idea Banku na dzień 1 grudnia 2018 r.

     Załącznik nr 5 do Planu połączenia - Dokument określający wartość majątku GNB na dzień 1 grudnia 2018 r.


Opinia z badania Planu Połączenia

 

Wymóg dołączenia do Planu Połączenia załącznika wymienionego w art. 499 §2 pkt 4 KSH nie ma zastosowania z uwagi na wyjątek przewidziany w art. 499 §4 KSH.

Sprawozdanie Zarządu Getin Noble Banku S.A. sporządzone dla celów Połączenia

Sprawozdania finansowe oraz sprawozdania Zarządu Getin Noble Banku S.A. z działalności za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opiniami i raportami biegłego rewidenta


Sprawozdanie Zarządu Idea Banku S.A. sporządzone dla celów Połączenia

Sprawozdania finansowe oraz sprawozdania Zarządu Idea Banku S.A. z działalności za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opiniami i raportami biegłego rewidenta

 

Prezentacja dla inwestorów:

PL

ENG

 

O procesie połączenia Getin Noble Bank S.A. informował w drodze publikacji poniższych raportów bieżących:

Raport bieżący nr 35/2019
Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie wniosku o wydanie zezwolenia na połączenie z Idea Bank S.A.

Raport bieżący nr 25/2019
Wydanie przez biegłego opinii z badania Planu Połączenia Getin Noble Bank S.A. z Idea Bank S.A.

Raport bieżący nr 8/2019
Prezentacja dla inwestorów dotycząca połączenia Getin Noble Bank S.A. z Idea Bank S.A.

Raport bieżący nr 7/2019
Uzgodnienie Planu Połączenia Getin Noble Bank S.A. z Idea Bank S.A.

Raport bieżący nr 74/2018
Zawarcie z Idea Bank S.A. umowy o współpracy

Raport bieżący nr 66/2018
Informacja o zamiarze głównego akcjonariusza Pana dr. Leszka Czarneckiego dotyczącym rozważenia opcji konsolidowanych Getin Noble Bank S.A. z Idea Bank S.A.