Informacja o połączeniu Getin Noble Bank SA i BPI Banku Polskich Inwestycji SA

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 01 sierpnia 2018 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował połączenie Getin Noble Banku Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z BPI Bankiem Polskich Inwestycji Spółka Akcyjna w trybie art. 492 § 1 pkt 1 w związku z art. 516 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j.Dz.U.2017.1577) poprzez przeniesienie całego majątku z BPI Banku Polskich Inwestycji Spółka Akcyjna (Spółki przejmowanej) na Getin Noble Bank Spółka Akcyjna (Spółkę przejmującą) – łączenie się przez przejęcie.

Stosownie do regulacji art. 494 § 1 Kodeks spółek handlowych z dniem 01 sierpnia 2018 r.  Spółka przejmująca wstąpiła we wszelkie prawa i obowiązki Spółki przejmowanej (sukcesja uniwersalna).
O procesie połączenia Getin Noble Bank S.A. informował w drodze publikacji poniższych raportów bieżących:

 

Raport bieżący nr 73/2018
Rejestracja połączenia Getin Noble Bank S.A. z BPI Bankierm Polskich Inwestycji S.A.

Raport bieżący nr 49/2018
Zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na połączenie z BPI Bankierm Polskich Inwestycji S.A.

Raport bieżący nr 44/2018
Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Getin Noble Bank S.A. i BPI Banku Polskich Inwestycji S.A.

Raport bieżący nr 38/2018
Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia Getin Noble Bank S.A. i BPI Banku Polskich Inwestycji S.A.

Raport bieżący nr 35/2018
Uzgodnienie planu połączenia Getin Noble Bank S.A. i BPI Bank Polskich Inwestycji S.A.

Raport bieżący nr 27/2018
Zatwierdzenie planu ochrony kapitału