Miniony kwartał to okres dalszej realizacji strategii kapitałowej Banku, jak również intensyfikacji działań w zakresie transformacji modelu biznesowego w bankowości detalicznej oraz w obszarze Klienta firmowego. Zgodnie z zapowiedziami, w bieżącym roku Główny Akcjonariusz Banku zasilił Bank kwotą 290 mln zł. Dodatkowo, do 15 października br. Bank przeprowadzi emisję akcji serii E o wartości 100 mln zł. Bank odnotowuje stały przyrost środków na rachunkach bieżących i kontach oszczędnościowych, przy jednoczesnych wzrostach sprzedaży kredytów detalicznych w ujęciu rocznym. Wyłączając efekt czynników o charakterze jednorazowym skonsolidowany wyniku netto grupy GNB osiągnąłby w II kwartale br. poziom -7,7 mln zł, względem zaraportowanego, skonsolidowanego wyniku netto na poziomie -116,1 mln zł. Jego głównym determinantem były jednorazowe odpisy w łącznej kwocie blisko 108,4 mln zł, w tym przede wszystkim odpisy związane z inwestycjami kapitałowymi w spółki zależne. Na koniec czerwca br. suma bilansowa Banku wynosiła 55,6 mld zł. Po raz trzeci z rzędu, Bank znalazł się w gronie najlepszych pod względem jakości obsługi Klienta banków w prestiżowym rankingu „Przyjazny Bank Newsweeka”. 

„Odpisy kredytowe w II kwartale są potwierdzeniem skuteczności głębokich działań restrukturyzacyjnych przeprowadzonych pod koniec ubiegłego roku. Dodatkowo, biorąc pod uwagę zewnętrzne czynniki rynkowe zdecydowaliśmy się na dokonanie jednorazowych odpisów na inwestycje kapitałowe w spółki zależne, co jest zgodne z naszą konserwatywną polityką zarządzania. W naszej opinii takie podejście wpłynie na dalszą poprawę przewidywalności prowadzonego przez nas biznesu” – powiedział Artur Klimczak, Prezes Zarządu Getin Noble Banku. „Jesteśmy obecnie w ostatniej fazie przebudowy naszego biznesu detalicznego. Przez ostatnie kwartały udało nam się znacząco poprawić koszt finansowania, co świadczy o rosnącym wzroście zaufania Klientów do naszego Banku. W najbliższych kwartałach największym wyzwaniem będzie stopniowa odbudowa przychodów w oparciu o bankowość relacyjną” – dodał. 

Zgodnie z zapowiedziami Bank intensyfikuje działania mające na celu zwiększenie podstawowych przychodów w kolejnych okresach. W pierwszym półroczu 2018 r. Bank sprzedał blisko 60 tys. flagowych Kont Proste Zasady, które zgodnie z realizowaną strategią jest podstawowym narzędziem budowania długotrwałej relacji z Klientami. W minionym okresie, w celu uatrakcyjnienia oferty Bank wdrożył usługi Apple Pay oraz autoryzacje mobilną. Spotkało się to z uznaniem, szczególnie młodych Klientów, wśród których poziom akwizycji wzrósł z 15% do 21%. Bank realizuje również plan systematycznego zwiększania sprzedaży kredytów detalicznych, przy jednoczesnym zachowaniu niskich kosztów ryzyka. W II kwartale br. wartość udzielonych kredytów detalicznych wyniosła 475 mln zł., co oznacza 17% wzrostu w ujęciu rocznym. Ważnym czynnikiem, który w najbliższych kwartałach będzie pozytywnie wpływał na źródła przychodów Banku jest trwająca reorganizacja własnej sieci sprzedaży (poprawa lokalizacji oddziałów), rozbudowa sieci franczyzowej oraz dalszy rozwój oferty kredytowej pre-approved. 

Bank systematycznie odnotowuje wzrost środków na rachunkach bieżących i kontach oszczędnościowych. Na koniec czerwca br. ich udział w depozytach ogółem przekroczył 30%. W minionym kwartale ich wartość wzrosła o 400 mln zł. W II kwartale koszty odsetkowe wyniosły 273,3 mln zł i były o 3,7% niższe w ujęciu kwartalnym. Drugi kwartał to również okres odwrócenia trendu i wzrost poziomu wyniku odsetkowego, mimo dalszego umiarkowanego ograniczania poziomu sumy bilansowej. Wyniósł on 300 mln zł i był o 1,5% wyższy w ujęciu kwartalnym.  W tym samym okresie marża odsetkowa NIM wyniosła 2,2%, co oznacza wzrost o 0,1 p.p. w ujęciu kwartalnym. Z pominięciem jednorazowej korekty, przychody prowizyjne utrzymałyby się w trendzie wzrostowym w ujęciu kwartalnym. Na koniec czerwca br. saldo kredytów Getin Noble Bank wynosiło 42,6 mld złotych, a saldo depozytów 46,9 mld złotych. Bank stale utrzymuje silną pozycję płynnościową. Wskaźnik K/D kształtował się na poziomie 89,0%.

Skonsolidowane odpisy aktualizacyjne na ryzyko kredytowe w II kwartale br. wyniosły 152,3 mln zł. Podkreślić należy , iż odpisy związane z głównymi liniami kredytowymi były wyraźnie niższe niż te utworzone w Q1’18 (kredyty detaliczne, hipoteczne oraz samochodowe). Jedyną linią, w której nastąpił wzrost były kredyty korporacyjne, gdzie wyższe odpisy mają charakter jednorazowy i spowodowane były czynnikami o charakterze egzogenicznym. Pozostałe odpisy w II kwartale br. wyniosły 86,4 mln zł i związane były z utworzeniem jednorazowych odpisów związanych z inwestycjami kapitałowymi w spółki zależne. Bank stale realizuje działania w obszarze zarządzania jakością portfela poprzez systematyczne ograniczanie kosztu ryzyka kredytowego. Na koniec czerwca 2018 r. wynosił on 1,2%, co oznacza spadek aż o blisko 1 p.p. od początku roku. Spadek kosztu ryzyka został odnotowany we wszystkich głównych liniach kredytowych.

Działania Banku związane z szeroko rozumianą poprawą jakości obsługi systematycznie spotykają się  z wysokim uznaniem niezależnych ekspertów. Getin Noble Bank po raz kolejny, trzeci z rzędu, znalazł się w czołówce rankingu Przyjazny Bank Newsweeka, jednej z najważniejszych ocen jakości obsługi bankowej w Polsce. Bank uplasował się na podium aż w trzech kategoriach - zajął drugie miejsce w kategoriach „Banki w Internecie” i „Bankowość mobilna” oraz trzecie miejsce w kategorii „Bank dla Kowalskiego”. Ranking Przyjazny Bank Newsweeka był realizowany we współpracy z firmą doradczą Kantar Millward Brown.