Wyniki Grupy Getin Noble Bank za I kwartał 2022 roku oraz podsumowanie 2021 roku.

29.04.2022

W I kwartale 2022 roku Grupa Getin Noble Bank wypracowała zysk netto w wysokości 18,6 mln zł. To już trzeci kwartał od rozpoczęcia działań naprawczych zakończony przez bank z wynikiem pozytywnym. Osiągnięty zysk jest efektem skutecznej realizacji działań zmierzających do odbudowy aktywności biznesowej w strategicznych segmentach rynku, wysokiej dyscypliny kosztowej, kontroli ryzyka kredytowego oraz poprawy sytuacji makroekonomicznej. Miniony rok Grupa GNB zakończyła z wynikiem -1 068,8 mln zł, a jego głównym determinantem było dotworzenie rezerwy na ryzyko prawne portfela kredytów indeksowanych do walut obcych
w wysokości 882 mln zł. Jednocześnie bank szacuje, że pozytywny wpływ obserwowanych od zeszłego roku podwyżek stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego wyniesie od +620 mln zł do +740 mln zł w perspektywie 12 miesięcy.

„Utworzenie tak znaczących rezerw na koniec minionego roku to efekt odzwierciedlenia ostatnich negatywnych trendów w zakresie orzecznictwa sądowego dotyczącego kredytów indeksowanych do walut obcych” – powiedział Artur Klimczak, Prezes Zarządu Getin Noble Banku. „Złożyliśmy w Komisji Nadzoru Finansowego nowy plan naprawy na lata 2022-2027. Zawiera on pakiet kompleksowych działań zmierzających do odbudowy wskaźników kapitałowych banku we wskazanym horyzoncie czasowym. Uwzględnia on również szanse związane z funkcjonowaniem banku w środowisku wysokich stóp procentowych. Szacujemy, że ich pozytywny wpływ na wynik banku może wynieść od 620 do 740 mln zł w ujęciu rocznym. Dla sytuacji kapitałowej istotny będzie również efekt obniżania się w przyszłości negatywnego wpływu wyceny rynkowej posiadanych przez bank papierów skarbowych, która wystąpiła w związku z wejściem w cykl podwyżek stóp rynkowych. Jest to kwota ok. 400 mln zł, która ponownie zasili kapitały banku w okresie najbliższych kilku lat” – dodał.  

Najważniejsze informacje finansowe

Grupa Getin Noble Bank wypracowała w I kwartale br. zysk netto na poziomie 18,6 mln zł. Należy podkreślić, że zysk został wypracowany pomimo poniesienia w pierwszym kwartale br. kosztów składek na BFG w łącznej wysokości blisko 64 mln zł. Wynik odsetkowy po pierwszych trzech miesiącach br. wyniósł 345,2 mln zł (+31,4% w ujęciu kwartalnym i +58,4% w rocznym). Kwartalne koszty działania (bez składek BFG) utrzymują się na stabilnym poziomie i w pierwszym kwartale wyniosły 161 mln zł. Natomiast w samym w 2021 roku koszty (bez składek BFG) spadły o 65 mln zł
w ujęciu rocznym. Na koniec marca 2022 roku wskaźnik płynności LCR był powyżej norm regulacyjnych i wynosił 142%. W związku z istotnym wpływem zdarzeń jednorazowych, w tym zwiększeniem rezerwy na ryzyko prawne portfela kredytów indeksowanych do CHF w wysokości 882 mln zł oraz spadkiem wyceny posiadanych przez bank papierów skarbowych na koniec I kwartału 2022 roku skonsolidowany łączny współczynnik kapitałowy TCR wyniósł 1,27%, a współczynniki CET1/T1 0,51%.

Ryzyko prawne portfela kredytów indeksowanych do walut obcych

Po przeprowadzeniu szczegółowych analiz potencjalnego ryzyka prawnego portfela kredytów indeksowanych do walut obcych Zarząd banku zdecydował o utworzeniu w ciężar 4 kwartału ub.r. rezerwy w wysokości 882 mln zł. W opinii Zarządu aktualny poziom rezerw jest adekwatny do identyfikowanego w tym portfelu ryzyka. Jednocześnie prowadzone są prace nad rozwiązaniem pozwalającym zabezpieczyć ryzyko prawne tego portfela i zasadniczo zmniejszyć negatywny wpływ kosztów rezerw. Aktualna wartość rezerw na ryzyko prawne kredytów indeksowanych do walut obcych wynosi blisko 1,3 mld zł (rezerwa portfelowa oraz rezerwy na sprawy w toku).

Systematyczna odbudowa aktywności biznesowej

W I kwartale 2022 roku wartość sprzedaży kredytowej banku wyniosła 1,7 mld zł i utrzymała się na porównywalnym poziomie względem wcześniejszego kwartału. Zgodnie z zapowiedziami bank utrzymał wysokie poziomy wykupu wierzytelności leasingowych (0,9 mld zł) oraz stopniowo ogranicza zaangażowanie w segmencie JST oraz firmowym. Na koniec I kwartału br. saldo kredytowe kształtowało się na poziomie 32,4 mld, saldo depozytów 41,9 mld zł, a aktywa klientów banku zainwestowane w fundusze wynosiły blisko 1,6 mld zł. 

Istotnym elementem rozwoju banku jest stała rozbudowa oferty w kanałach zdalnych, zarówno za pośrednictwem Contact Center, jak i poprzez bankowość elektroniczną. W I kwartale 2022 roku 55% kredytów gotówkowych sprzedano w kanałach zdalnych, co oznacza wzrost o 13 p.p. w ujęciu rocznym. Szczególnie widoczny pozostaje wzrost znaczenia bankowości elektronicznej w procesie sprzedaży tej kategorii kredytów. Co ważne, od II kwartału 2021 roku liczba kredytów gotówkowych sprzedanych za pośrednictwem bankowości elektronicznej przekracza 40%. Od początku 2021 roku kanały zdalne ogrywają również kluczową rolę w sprzedaży limitów w kredytowych w ROR oraz kart kredytowych. W I kwartale br. ich udział wynosił odpowiednio 81% (+16 p.p. r/r) oraz 92% (+14 p.p. r/r).

Czas intensywnej transformacji cyfrowej w głównych liniach biznesowych 

W ostatnich kwartałach bank realizował plan wzmocnienia efektywności biznesowej w oparciu
o dynamiczny rozwój zdalnych kanałów obsługi oraz koncentrację na strategicznie istotnych liniach biznesowych. Działania te są efektem przeprowadzonej w I półroczu 2021 roku rewizji modelu działania banku w kluczowych segmentach rynku. Głównymi obszarami rozwoju działalności kredytowej pozostaną consumer finance oraz wykup wierzytelności leasingowych.

Realizowany aktualnie plan transformacji digital zakłada implementację nowych, efektywnych kosztowo technologii oraz kontynuację rozwoju bankowości internetowej i mobilnej poprzez systematyczne unowocześnianie wybranych funkcjonalności. Priorytetem banku stale pozostaje doskonalenie narzędzi i modeli analitycznych, chroniących klientów przed cyberprzestępczością.
W ostatnich kwartałach bank, oprócz wdrożeń produktów i usług okołobankowych, koncentrował się na rozwoju funkcjonalności w ramach projektu self-service, który obejmuje m.in. ułatwienia
w składaniu wniosków produktowych oraz samodzielną obsługę kredytów za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Trwają również intensywne prace nad dalszym udoskonaleniem bankowości internetowej w zakresie oferowanych funkcjonalności. Projekt jest także realizowany zgodnie z zasadami dostępności określonymi w standardzie międzynarodowym - WCAG 2.1. co umożliwi m.in. lepsze dostosowanie bankowości do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W IV kwartale 2021 roku bank wprowadził do swoich aplikacji Getin Mobile i Noble Mobile oraz bankowości internetowej Kantor walutowy. Kantor umożliwia wymianę w ramach czterech par walutowych: PLN/USD, PLN/EUR, PLN/CHF, PLN/GBP. Bank pracuje również nad dalszym rozwojem oferty Marketu Ubezpieczeniowego. Już w najbliższym czasie, oprócz dostępnego obecnie ubezpieczenia turystycznego oraz nieruchomości, zaoferuje także ubezpieczenia komunikacyjne.

Skuteczne działania w zakresie zarządzania ryzykiem kredytowym

Koszt ryzyka kredytowego banku utrzymuje się na stabilnym poziomie. Na koniec IV kwartału 2021 roku oraz I kwartału 2022 roku wynosił 1%, co oznacza, że był o 0,8 p.p. niższy niż na koniec marca 2021 roku. W tym samych okresach poziom pokrycia kredytów niepracujących odpisami wynosił blisko 60%. W 2021 roku Getin Noble Bank podpisał znaczące umowy na sprzedaż portfeli wierzytelności NPL o wartości nominalnej ponad 1,5 mld zł. Ich realizacja miała pozytywny wpływ
na wyniki finansowe banku oraz przyczyniła się do poprawy wskaźnika kredytów nieregularnych. Aktualnie kształtuje się on na stabilnym poziomie ok. 18%.

Regularnie nagradzana jakość obsługi

Miniony rok przyniósł kolejne wyróżnienia za wysoką jakość obsługi. W I półroczu 2021 roku bank zdobył tytuł „Złoty Bank – najlepsza wielokanałowa jakość obsługi” Dodatkowo, w ostatniej edycji prestiżowego rankingu „Przyjazny Bank Newsweeka” Getin Noble Bank kolejny rok z rzędu znalazł się na podium zajmując 1. miejsce w kategorii „Bankowość zdalna” oraz 2. miejsce w kategorii „Bankowość tradycyjna”. Ponadto, w badaniu Instytucja Roku organizowanym przez portal Moje Bankowanie, bank zwyciężył w kategorii „Najlepsza obsługa w kanałach zdalnych” oraz zajął 2. miejsce w kategorii „Najlepsza obsługa w placówce”. Te prestiżowe i regularnie otrzymywane wyróżnienia są niewątpliwym potwierdzeniem stałego i wysokiego poziomu jakości obsługi oferowanej przez Getin Noble Bank, jak również skuteczności rozwiązań wdrażanych w ramach trwającej transformacji digital.