Wyniki Grupy Getin Noble Bank za 2019 rok

03.04.2020

W 2019 roku Getin Noble Bank kontynuował proces dalszego udoskonalania bankowości relacyjnej. Dzięki podjętym działaniom Bank wypracował wysoką, aż 34% dynamikę wzrostu sprzedaży ROR w stosunku do roku poprzedniego (174 tys. w skali roku). Ponadto, środki zgromadzone na ROR i kontach oszczędnościowych osiągnęły najwyższy w historii Banku poziom blisko 46% całej bazy depozytowej. Skonsolidowany wynik netto Grupy wyniósł -591,6 mln zł. Wśród jego głównych determinantów należy wymienić przede wszystkim utworzenie rezerw na ryzyko prawne portfela kredytów walutowych oraz na zwroty prowizji za udzielenie kredytu w przypadku jego spłaty przed terminem określonym w umowie.

„Rozpoczęte w okresach poprzednich działania w zakresie kontroli jakości aktywów i skutecznego zarządzania w obszarze zarządzania ryzykiem kredytowym zapewniły spadek poziomu odpisów aktualizujących w ujęciu r/r o blisko 36%. Minione kwartały były dla nas także okresem kontynuacji strategicznych działań w zakresie optymalizacji bazy depozytowej oraz dalszej redukcji kosztu finansowania – powiedział Artur Klimczak, Prezes Zarządu Getin Noble Banku. „Obecnie naszym priorytetem jest zapewnienie maksymalnej ochrony pracownikom oraz klientom przy jednoczesnym utrzymaniu ciągłości działań operacyjnych. Korzystamy przy tym ze sprawdzonych procedur i mechanizmów zarządczych, które pozwoliły nam na sprawą odpowiedź na wyzwania organizacyjne, przed którymi stanął cały sektor bankowy” – dodał.  

Priorytetem Banku we wszystkich kluczowych obszarach działalności jest budowanie długotrwałych relacji z Klientami i oferowanie im produktów dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb.


W minionym roku Bank kontynuował działania zmierzające do wzmocnienia oferty produktowej zarówno w zakresie rachunków bieżących, jak i produktów depozytowych. Bank odnotował przy tym wysokie wskaźniki efektywności programu poleceń. Co istotne, klienci pozyskani w ramach programu cechują się większym poziomem aktywności względem klientów pozyskanych w sposób standardowy. Dodatkowo, dzięki atrakcyjnej ofercie tylko w samym IV kwartale 2019 roku Bank zaoferował klientom blisko 97 tys. nowych kont oszczędnościowych.

W 2019 roku wartość sprzedaży kredytowej osiągnęła poziom 7,3 mld zł. Wśród głównych linii biznesowych można wymienić segment automotive (kredyty samochodowe i leasing) oraz kredyty detaliczne. Bank kontynuuje również politykę selektywnego rozwoju w segmencie biznesowym m.in. poprzez aktywną współpracę z deweloperami na rynku mieszkaniowym. Ponadto Bank utrzymał swoją pozycję rynkową w segmencie JST oraz wspólnot mieszkaniowych.

Na koniec roku wynik odsetkowy osiągnął wartość 949,8 mln zł, a kwota ta obciążona jest częścią rezerwy na zwrot prowizji za udzielenie kredytu w przypadku jego spłaty przed terminem określonym w umowie. Poziom marży odsetkowej NIM wyniósł na koniec 2019 roku 1,9%. W tym samym okresie Bank odnotował wynik z tyt. prowizji  i opłat na poziomie 77,0 mln zł. Ponadto koszty działania Grupy (bez składek na BFG) utrzymały się na poziomie zbliżonym do 2018 roku. Na podkreślenie zasługuje jednak fakt, że widoczne stają się efekty podjętych w III i IV kwartale 2019 roku działań optymalizacyjnych, w wyniku których Bank odnotował kwartalny spadek bazy kosztowej o 23 mln zł, tj. 10,7% kw/kw.

Bank stale realizuje działania w obszarze zarządzania jakością portfela poprzez systematyczne dostosowywanie modelu ryzyka kredytowego zgodnie z dobrymi praktykami rynkowymi. Na koniec minionego roku koszt ryzyka wyniósł 1,2%, co oznacza spadek o 0,1 p.p. względem 2018 roku. Ponadto poziom odpisów aktualizacyjnych spadł o 272 mln zł tj. o blisko 36% r/r. Warto również podkreślić, że Bank systematycznie zwiększa pokrycie kredytów NPL odpisami. Na koniec grudnia 2019 roku ich poziom wynosił 59,7%. Sfinalizowano także transakcje sprzedaży kredytów niepracujących o wartości blisko 0,5 mld złotych. Na koniec grudnia 2019 roku skonsolidowany współczynnik CAR wynosił 10,0%, a CET1 8,2%.

W związku z epidemią COVID-19 Bank wdrożył szereg rozwiązań o charakterze profilaktycznym i ochronnym. Były one skierowane zarówno do pracowników oddziałów Banku, w tym placówek franczyzowych, pracowników centrali Banku, jak i do klientów. Wśród podjętych działań można wymienić: rozszerzenie pracy zdalnej, a w przypadku gdy jest ona niemożliwa, strategiczną alokację pracowników na posiadanej przestrzeni biurowej; udostępnienie środków ochrony (rękawiczek, żeli dezynfekujących, osłon pleksi); ograniczenie czasu pracy oddziałów i wprowadzenie dodatku premiowego „za obecność”; zniesienie do 30 kwietnia br. opłat za korzystanie z wpłatomatów sieci Euronet i PlanetCash; zwiększenie limitu transakcji zbliżeniowych bez konieczności używania PIN do 100 zł; a także intensywne działania komunikacyjne zachęcające klientów do korzystania ze zdalnych kanałów dostępu do bankowości. Bank wprowadził również pakiet rozwiązań umożliwiających trzymiesięczne ułatwienia w regulowaniu zobowiązań kredytowych. Propozycja została skierowana zarówno do klientów indywidualnych, jak firm i dotyczy kredytów hipotecznych, samochodowych i gotówkowych.