Wyniki Grupy Getin Noble Bank za 2017 rok.

26.04.2018

W 2017 roku Bank kontynuował działania związane z przebudową modelu biznesowego. Wysiłki podejmowane na rzecz budowy banku relacyjnego są pozytywnie ocenianie przez niezależnych ekspertów. Bank po raz kolejny znalazł się w gronie liderów jakości obsługi w prestiżowych rankingach „Przyjazny Bank Newsweeka” i „Złoty Bankier”. Bank systematycznie odnotowuje przyrost środków na rachunkach bieżących i kontach oszczędnościowych (o ponad 2,9 mld zł w ciągu 12 miesięcy). Obecnie stanowią one już 27,4% depozytów ogółem. Minione kwartały to również okres głębokiej restrukturyzacji bilansu w celu ograniczenia wpływu historycznych aktywów na przyszłe wyniki Banku. W ich efekcie Grupa dokonała odpisów o łącznej wartości ponad 1,2 mld zł. co w istotny sposób wpłynęło na roczny wynik netto Grupy kapitałowej, który wyniósł -573,3 mln zł. Bank kontynuował również politykę delewarowania skali działalności, obniżając sumę bilansową o 6,3 mld zł.  

Miniony rok był dla Getin Noble Banku przełomowy. Z sukcesem zakończyliśmy proces głębokiej restrukturyzacji bilansu w celu ograniczenia wpływu historycznych aktywów, w tym w szczególności portfeli kredytowych sprzed 2010 roku, na przyszłe wyniki Banku. Mimo ich znaczącego wpływu na wynik zakończonego okresu sprawozdawczego, jestem przekonany, iż w średnim i długim okresie działania te będą miały pozytywny wpływ na sytuację Banku. – powiedział Artur Klimczak, Prezes Zarządu Getin Noble Banku. „Kolejne sukcesy w prestiżowych rankingach jakości obsługi, dwukrotny wzrost sprzedaży ROR, systematyczny wzrost środków na rachunkach bieżących i kontach oszczędnościowych to wymierne efekty działań na rzecz budowy bankowości relacyjnej. Wierzę, iż realizacja naszej Strategii pozwoli nam wrócić na ścieżkę trwałej poprawy rentowności już w 2018 roku” – dodał.

Rok 2017 to okres dalszej transformacji Banku zgodnie z założeniami aktualnie realizowanej Strategii. Oprócz optymalizacji procesów biznesowych, uproszczenia struktur organizacyjnych  i ścisłej kontroli jakości obsługi, Bank podjął działania związane z ujednoliceniem oferty, wprowadzając produkty oparte o filozofię Prostych Zasad. Flagowym przykładem nowego podejścia Banku do kwestii relacji z Klientami jest Konto Proste Zasady, które zostało stworzone z myślą o tych, którzy cenią sobie proste rozwiązania i chcą mieć kontrolę nad swoimi finansami. Nowa oferta, oprócz tradycyjnej grupy docelowej, została skierowana również do obywateli Ukrainy mieszkających na terenie RP, którym Bank zaoferował szereg udogodnień w tym m.in. Infolinię w języku ukraińskim. Dzięki nowej ofercie, Bank podwoił liczbę zakładanych rachunków bieżących. W 2017 koszty odsetkowe zmniejszyły się o 258,6 mln zł, natomiast koszt depozytów był niższy o 25 p.p. w ujęciu rocznym.

W minionym roku Bank zainicjował również strategiczny projekt przebudowy sieci oddziałów, którego celem jest usprawnienie obsługi oraz poprawa komfortu dla Klientów i Pracowników. Bank otworzył również pierwsze placówki w centrach handlowych w głównym miastach Polski. Bank kontynuował również prace z dalszym rozwojem Bankowości mobilnej udostępniając Klientom m.in. logowanie biometryczne, nowoczesne płatności zbliżeniowe, możliwość identyfikacji Klienta dzwoniącego na Infolinię z poziomu Getin Mobile. Zdecydowano również o podjęciu działań zmierzających do rozwoju oferty i znaczącego wzrostu aktywności Banku w segmencie firmowym.

Działania związane z szeroko rozumianą poprawą jakości systematycznie spotykają się  z uznaniem niezależnych ekspertów. W 2017 roku Getin Noble Bank znalazł się w gronie liderów jakości obsługi i został wyróżniony w prestiżowym rankingu Przyjazny Bank Newsweeka. Bank okazał się być bezkonkurencyjny w kategorii „Banki w Internecie” i znalazł się na podium w kategoriach „Bankowość mobilna” oraz „Bank dla Kowalskiego”. Bank zajął również drugie miejsce w kategorii głównej „Złoty Bank – najlepsza wielokanałowa jakość obsługi” w rankingu Złoty Bankier 2018. Ponadto Bank został wyróżniony za jakości obsługi w rankingu Instytucja Roku 2017, organizowanym przez portal MojeBankowanie.pl. Także Polski Związek Firm Deweloperskich uznał Getin Noble Bank, już po raz piąty, za najlepszy bank finansujący inwestycje mieszkaniowe.

Ubiegły rok był okresem systematycznego wzrostu wyniku prowizyjnego, który po dwunastu miesiącach wyniósł 154 mln zł i był o 69,2% wyższy w ujęciu rok do roku (po uwzględnieniu efektu utraty kontroli nad Noble Funds TFI w III kw. 2017 r.). W tym samym okresie wynik odsetkowy wyniósł 1,3 mld zł. Jego wysokość była determinowana m.in. przez realizowany w ubiegłym roku proces ograniczenia skali działalności. Bank systematycznie odnotowuje wzrost środków na rachunkach bieżących i kontach oszczędnościowych. Na koniec grudnia ich udział w depozytach ogółem osiągnął 27,4 %, co oznacza wzrost o blisko 8 p.p. w ciągu dwunastu miesięcy. Na koniec grudnia saldo kredytów Grupy Getin Noble Bank wynosiło 42,7 mld złotych , a saldo depozytów 48,6 mld złotych. Bank stale utrzymuje silną pozycję płynnościową. Wskaźnik K/D kształtował się na poziomie 87,9%.