Wyniki Grupy Getin Noble Bank po IV kwartale 2016 roku

16.03.2017

Miniony rok to okres intensywnych prac związanych ze strategicznym wzmocnieniem bazy kapitałowej oraz znaczącą przebudową organizacji i dostosowaniem modelu biznesowego do założeń Strategii na najbliższe lata. Naszym nadrzędnym celem jest znaczące zwiększenie poziomu rentowności Banku w oparciu o bankowość relacyjną - powiedział Artur Klimczak, p.o. Prezesa Zarządu Getin Noble Banku. W nadchodzących kwartałach nadal będziemy dążyć do dalszego obniżenia kosztu finansowania oraz poprawy wyniku odsetkowego i prowizyjnego. Strategicznym zadaniem Zarządu pozostanie również utrzymanie wskaźników kapitałowych Banku na poziomie oczekiwanym przez Regulatora - dodaje.

W ramach realizowanej Strategii Bank kontynuuje działania w celu wzmocnienia podstawowych, stabilnych źródeł dochodu. W minionym roku skonsolidowany wynik odsetkowy osiągnął poziom 1,3 mld złotych, co oznacza wzrost o 10% w ujęciu rok do roku. Natomiast w samym IV kwartale wyniósł on 338,8 mln złotych i wzrósł o 3% względem poprzedniego kwartału. Bank realizuje politykę obniżania kosztu finansowania. W efekcie koszty odsetkowe zmniejszyły się w większym stopniu, niż spadek przychodów odsetkowych wywołany zmianą modelu biznesowego i obniżeniem RWA. Tym samym, spadek kosztów odsetkowych o 375 mln złotych przyczynił się do wyraźnej poprawy wyniku odsetkowego, pomimo spadku przychodów odsetkowych o 254 mln złotych. Od końca 2014 roku koszt depozytów spadł o 119 p.b., a w samym 2016 roku oprocentowanie depozytów zmniejszyło się o kolejnych 46 p.b. Dodatkowo, Bank odnotowuje systematyczny wzrost środków na rachunkach bieżących i kontach oszczędnościowych. Od początku ubiegłego roku ich saldo wzrosło o 1,4 mld złotych, a ich udział w depozytach ogółem osiągnął poziom 20%. Jednocześnie, kwartalny wynik prowizyjny Grupy wyniósł 36,7 mln złotych i był o 26,8% wyższy w ujęciu kwartał do kwartału.

Bank kontynuuje politykę budowy bezpiecznej struktury aktywów i pasywów. Na koniec 2016 roku saldo kredytów Grupy Getin Noble Bank wynosiło 46,7 mld złotych, a saldo depozytów 53,0 mld złotych. Dzięki temu, Bank utrzymuje silną pozycję płynnościową z jednym z najlepszych na rynku wskaźników kredytów do depozytów na poziomie 88%. Zmniejszenie salda kredytowego o 3 mld złotych w 2016 roku jest elementem realizacji strategicznych działań po stronie sprzedaży oraz optymalizacji wskaźników kapitałowych. W tym czasie saldo kredytów hipotecznych zmniejszyło się o 1,5 mld złotych.

W piętnastej edycji rankingu „Przyjazny Bank Newsweeka”, który jest najważniejszą oceną jakości obsługi bankowej w Polsce, Getin Bank zajął pierwsze miejsce. Zdobył je w najbardziej prestiżowej kategorii „Bank  dla Kowalskiego”. Getin Bank znalazł się również na podium w kategorii „Bankowość internetowa”. Ranking powstaje w oparciu o badanie „tajemniczego klienta” realizowane przez audytorów firmy badawczej Millward Brown. Podstawą oceny jest jakość obsługi, funkcjonalność i dostępność usług oraz ogólne wrażenia z kontaktu z daną instytucją finansową. Sukces Banku jest efektem zrealizowanych w 2016 roku inicjatyw strategicznych w zakresie m.in. segmentacji Klientów, optymalizacji procesów i procedur, nowych standardów obsługi w oddziałach i Call Center, rozwoju bankowości internetowej i mobilnej oraz optymalizacji kluczowych obszarów odpowiedzialnych za komunikację z Klientami.

Na koniec 2016 roku skonsolidowany współczynnik wypłacalności CAR Getin Noble Banku osiągnął poziom 15,7%, co oznacza wzrost o 1,4 p.p. r/r. Z kolei skonsolidowany współczynnik CET1 na koniec IV kwartału ubiegłego roku wynosił 12.3% (+1,2 p.p. r/r). Bank spełnia wymogi kapitałowe związane z zaliczeniem Getin Noble Banku do innych instytucji systemowo istotnych. W wyniku przeprowadzonej optymalizacji modelu biznesowego i wdrożonych inicjatyw oszczędnościowych, w 2016 roku Grupa odnotowała spadek kosztów działania o 91 mln złotych (bez dodatkowych kosztów zewnętrznych poniesionych przez Bank w 2015 i 2016 roku). Na koniec roku wskaźnik C/I Grupy wyniósł 55,9%, a Banku 48,2% i był istotnie poniżej wartości dla całego sektora.

Na koniec 2016 roku całkowite saldo wyemitowanego przez Getin Noble Bank długu podporządkowanego wyniosło 2,4 mld złotych. W ubiegłym roku Bank wyemitował obligacje podporządkowane o wartości 340 mln złotych, z czego 120 mln złotych w IV kwartale. Ze względu na duże zainteresowanie rynku, w najbliższych miesiącach Bank będzie kontynuował emisje obligacji w ramach realizowanego obecnie publicznego programu emisji obligacji podporządkowanych.