Wyniki Grupy Getin Noble Bank po III kwartale 2021 roku

10.11.2021

W III kwartale 2021 roku Grupa Getin Noble Bank wypracowała zysk netto w wysokości 11,2 mln zł. To drugi kwartał z rzędu, w którym bank osiągnął dodatni wynik finansowy. Osiągnięty zysk jest efektem skutecznej realizacji działań zmierzających do odbudowy aktywności biznesowej w strategicznych segmentach rynku, wysokiej dyscypliny kosztowej oraz kontroli ryzyka kredytowego. Kluczowym elementem dalszego planu rozwoju banku pozostaje intensyfikacja transformacji cyfrowej w głównych liniach biznesowych (obecnie już ponad 50% sprzedaży kredytów gotówkowych za pośrednictwem kanałów zdalnych). Ponadto, dzięki skutecznym działaniom optymalizacyjnym w III kwartale koszty działalności (bez składek na BFG) były niższe w ujęciu kwartalnym o 4,7%, tj. 8,1 mln zł. Dodatkowo, koszt ryzyka kredytowego spadł do poziomu 0,9% (-0,1 p.p. kw/kw). W minionym kwartale wartość sprzedaży kredytowej (wraz z wykupem wierzytelności leasingowych) osiągnęła poziom 2,0 mld zł (+52,1% r/r). Bank po raz kolejny znalazł się na podium prestiżowego rankingu „Przyjazny Bank Newsweeka” zajmując 1. miejsce w kategorii „Bankowość zdalna” oraz 2. miejsce w kategorii „Bankowość tradycyjna”.

„Dodatni wynik finansowy, który został wypracowany bez istotnego wpływu zdarzeń jednorazowych, jest kolejnym potwierdzeniem skuteczności działań banku w celu osiągnięcia trwałej rentowności, która w dalszej perspektywie umożliwi mu odbudowę wskaźników kapitałowych powyżej norm regulacyjnych. Podejmowane przez RPP decyzje o podwyżce stóp procentowych będą dodatkowo wzmacniać wyniki finansowe banku już w najbliższych okresach” – powiedział Artur Klimczak, Prezes Zarządu Getin Noble Banku. „Dzięki działaniom optymalizacyjnym udało nam się w znaczący sposób wzmocnić fundamenty naszej instytucji i z sukcesem zbudować bank relacyjny, oparty na wysokiej jakości obsługi. Jestem przekonany, że dzięki trwającej obecnie intensywnej transformacji cyfrowej w głównych liniach biznesowych, będziemy mogli zaoferować naszym klientom jeszcze lepsze i nowocześniejsze rozwiązania, wzmacniając jednocześnie zdolności przychodowe banku w nadchodzących kwartałach” – dodał.

Grupa Getin Noble Bank wypracowała w III kwartale br. zysk netto na poziomie 11,2 mln zł. Na koniec kwartału wynik odsetkowy wyniósł 220,8 mln zł (-2,6% kw./kw.), a wynik z tytułu prowizji i opłat 21,6 mln zł (-34,1% kw./kw.). W tym samym okresie koszty działania (bez kosztów regulacyjnych) wyniosły -163,5 mln zł, co oznacza spadek w ujęciu kwartalnym o 8,0 mln zł (-4,7%). Na koniec września 2021 roku wskaźnik płynności LCR był znacząco powyżej norm regulacyjnych i wynosił 161%. Skonsolidowany łączny współczynnik kapitałowy TCR wyniósł 7,1%, a współczynniki CET1/T1 6,2%. 

Dalsza intensyfikacja transformacji cyfrowej w głównych liniach biznesowych

W ostatnich miesiącach bank realizował plan wzmocnienia efektywności biznesowej w oparciu
o dynamiczny rozwój zdalnych kanałów obsługi oraz koncentrację na strategicznie istotnych liniach biznesowych. Działania te są efektem przeprowadzonej w I półroczu rewizji modelu działania banku w kluczowych segmentach rynku. Głównymi obszarami rozwoju działalności kredytowej pozostaną consumer finance oraz wykup wierzytelności leasingowych.

Realizowany obecnie plan transformacji digital zakłada implementację nowych, efektywnych kosztowo technologii oraz kontynuację rozwoju bankowości internetowej i mobilnej poprzez systematyczne unowocześnianie wybranych funkcjonalności. Priorytetem banku stale pozostaje doskonalenie narzędzi i modeli analitycznych, chroniących klientów przed cyberprzestępczością.  

Odbudowa aktywności biznesowej

Istotnym elementem rozwoju banku jest stała rozbudowa oferty w kanałach zdalnych, zarówno za pośrednictwem Contact Center, jak i poprzez bankowość elektroniczną. W minionym kwartale 57% kredytów gotówkowych sprzedano w kanałach zdalnych, co oznacza wzrost o 15 p.p. względem I kwartału br. Szczególnie widoczny pozostaje wzrost znaczenia bankowości elektronicznej w procesie sprzedaży tej kategorii kredytów. W III kwartale osiągnął on poziom 46% sprzedaży ogółem. Istotny wzrost znaczenia kanałów zdalnych bank odnotował również w sprzedaży limitów w ROR (77%) oraz kart kredytowych (87%).

W III kwartale br. sprzedaż funduszy inwestycyjnych osiągnęła poziom ponad 170 mln zł. Na koniec września 2021 roku aktywa klientów banku zainwestowane w fundusze wynosiły blisko 2,8 mld zł, co oznacza ponad 20% wzrost r/r. Dzięki środowisku niskich stóp procentowych bank kontynuował działania związane z dalszym obniżaniem kosztu finansowania. W III kwartale koszt odsetkowy bazy depozytowej wynosił 0,49%, co oznacza spadek o 41 p.b. w ujęciu rocznym. Umożliwiło to obniżenie łącznych kosztów odsetkowych o 43,9 mln zł, tj. o 36% r/r. Optymalizacja kosztu finansowania pozostaje nadal istotnym czynnikiem mogącym mieć wpływ na dalszą poprawę wyników banku.

Skuteczne działania w zakresie zarządzania ryzykiem kredytowym

W efekcie wprowadzonych w minionym roku zmian w strategiach i politykach ryzyka kredytowego w III kwartale br. koszt ryzyka odnotował kolejny spadek i na koniec września osiągnął poziom 0,9%. W tym samym okresie poziom pokrycia kredytów niepracujących odpisami kształtował się na stabilnym poziomie 61%.  

Dzięki zrealizowanym w ostatnim czasie transakcjom sprzedaży NPL oraz dużej dynamice przyrostu portfela wierzytelności leasingowych bank odnotował w minionych kwartałach stabilizację wskaźnika kredytów nieregularnych na poziomie ok. 19%.

Ryzyko prawne portfela kredytów walutowych

Na 30 września 2021 roku wartość portfela kredytów hipotecznych w CHF wynosiła 8,4 mld zł, co oznacza spadek w ciągu ostatnich 12 miesięcy o 603 mln zł. Do końca III kwartału 2021 roku zapadło łącznie 199 prawomocnych wyroków sądowych, dotyczących kredytów indeksowanych do walut obcych, z czego w ponad 70% przypadków (uwzględniając umorzenia) były one korzystne dla banku.

Regularnie nagradzana jakość obsługi

W tegorocznej edycji prestiżowego rankingu „Przyjazny Bank Newsweeka” Getin Noble Bank kolejny rok z rzędu znalazł się na podium. Tegoroczny sukces jest bardzo znaczący, gdyż bank zajął 1. miejsce w kategorii „Bankowość zdalna” oraz 2. miejsce w kategorii „Bankowość tradycyjna”. Jest to niewątpliwe potwierdzenie zarówno stałego i wysokiego poziomu jakości obsługi, jak również skuteczności rozwiązań wdrażanych w ramach trwającej transformacji digital. W tegorocznej edycji rankingu eksperci oceniali 13 banków pod kątem sprawności obsługi oraz kompetencji i zaangażowania doradców zarówno w placówkach, jak i za pośrednictwem zdalnych kanałów obsługi.

Od początku roku Getin Noble Bank zdobył również tytuł „Złoty Bank – najlepsza wielokanałowa jakość obsługi” oraz zajął czołowe miejsca w dotychczasowych falach badania jakości obsługi „Instytucja Roku 2021”.