Wyniki Grupy Getin Noble Bank po III kwartale 2020 roku

13.11.2020

W III kwartale 2020 roku priorytetem Banku była dalsza odbudowa aktywności biznesowej i poprawa rentowności przy minimalizowaniu negatywnych skutków pandemii COVID-19. Bank kontynuował kompleksowy projekt transformacji digital, który jest odpowiedzią na zmieniający się model zachowania Klientów oraz obecne warunki rynkowe. Ponadto, dzięki skutecznym procedurom oraz zaangażowaniu całej organizacji, Bank sprawnie dostosował się do wyzwań operacyjnych związanych z COVID-19, przy zachowaniu pełnej ciągłości działania oraz zapewnieniu maksymalnego bezpieczeństwa zarówno Klientom, jak i Pracownikom. Skonsolidowany wynik netto Grupy wyniósł w minionym kwartale -69,8 mln zł. Mimo trudnej sytuacji makroekonomicznej Bank odnotował wzrost wyniku na działalności biznesowej. Bank kontynuował także skuteczną optymalizację po stronie bazy kosztowej oraz kosztu finansowania.

Obecnie naszym priorytetem jest kontynuacja wielowątkowego projektu transformacji digital, którego celem jest wzmocnienie zdolności Banku do akwizycji i aktywizacji Klientów kanałami cyfrowymi. Zależy nam, aby zmianom tym towarzyszył nieustanny wzrost jakości obsługi oraz coraz lepsze dostosowanie naszej oferty do oczekiwań obecnych i nowych Klientów – powiedział Artur Klimczak, Prezes Zarządu Getin Noble Banku. „Chcemy wykorzystać potencjał jaki niesie ze sobą dynamiczny wzrost zainteresowania Klientów bankowością elektroniczną i zaoferować solidne oraz bezpieczne rozwiązania, które docelowo zdywersyfikują i wzmocnią źródła przychodów dla naszego Banku” – dodał.

Od początku pandemii Getin Noble Bank podejmował szybkie i zdecydowane działania w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Klientów oraz Pracowników. Wśród nich można wymienić: wprowadzenie pracy zdalnej w Centralach oraz nowych zasad funkcjonowania placówek; zwiększenie limitu transakcji zbliżeniowych bez konieczności używania PIN do 100 zł; a także intensywne działania komunikacyjne zachęcające Klientów do korzystania ze zdalnych kanałów dostępu do bankowości. Bank wprowadził również pakiet rozwiązań umożliwiających ułatwienia w regulowaniu zobowiązań kredytowych. Obecnie w Centralach Banku pracuje około 20% składu, a dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych zasady pracy rozproszonej obowiązują również we wszystkich Contact Center.

W tym roku Getin Noble Bank ponownie znalazł się w czołówce rankingu „Przyjazny Bank Newsweeka” zajmując trzecie miejsce w kategorii „Klient zdalny” i czwarte miejsce w kategorii „Bank dla Kowalskiego”. To kolejny rok z rzędu kiedy Getin Noble Bank plasuje się w czołówce jednego z najważniejszych rankingów oceniających jakości obsługi bankowej w Polsce. Ponadto, w czerwcu Getin Noble Bank zajął pierwsze miejsce w prestiżowym rankingu „Złoty Bankier” w głównej kategorii „Złoty Bank 2020 - Najlepsza wielokanałowa jakość obsługi”. Nagroda ta przyznawana jest przez Klientów i ekspertów branżowych od 2009 roku bankom, które w swojej działalności stawiają na najlepsze praktyki rynkowe oraz wysoką jakość obsługi.

W trzecim kwartale br. Getin Noble Bank był nagradzany również jako pracodawca. Po raz pierwszy Bank otrzymał wyróżnienie Friendly Workplace 2020. Jury doceniło nowoczesne podejście Banku do wdrażanych praktyk zarządzania na rzecz tworzenia zdrowego i przyjaznego miejsca pracy, wspierającego zaangażowanie Pracowników. Ponadto, Bank powtórnie otrzymał tytuł Best Quality Employer 2020. Wyróżnienie to jest przyznawane pracodawcom z dobrymi praktykami w polityce zatrudniania, efektywnie zarządzającym kapitałem ludzkim oraz pielęgnującym kulturę organizacyjną i dobrą atmosferę w pracy.

W ostatnich miesiącach Bank kontynuował kompleksowy projekt transformacji digital, którego celem jest m.in. wsparcie procesów sprzedażowych – w tym rozbudowa oferty kredytowej online. Wśród planowanych inicjatyw można wymienić wdrożenie zaawansowanych narzędzi CRM w celu personalizacji działań Banku w czasie rzeczywistym, rozwój narzędzi front-end, rozbudowę rozwiązań samoobsługowych w kanałach cyfrowych, uzupełnienie oferty walutowej poprzez wprowadzenie platformy FX oraz większe wykorzystanie możliwości jakie daje otwarta bankowość. Dodatkowo, Bank kontynuuje proces rozwoju systemów zapewniających bezpieczeństwo Klientów w świecie cyfrowym wdrażając m.in. zaawansowane systemy i procedury antyfraudowe.

Miniony kwartał to okres odbudowy dochodów Banku z działalności biznesowej, które wyniosły 250,9 mln zł, co oznacza 3,9% wzrost w ujęciu kwartalnym. Od początku 2020 roku suma wyniku odsetkowego oraz prowizyjnego wraz z pozostałymi dochodami osiągnęły poziom 823 mln zł, co oznacza ponad 17% wzrost r/r. W tym samym okresie koszty działania (bez kosztów regulacyjnych) spadły o 12,9%. Od początku bieżącego roku Bank notował konsekwentny spadek kosztów odsetkowych, które zmniejszyły się w ujęciu r/r o ponad 50%. Związane jest to m.in. z obserwowanym w całym sektorze ograniczaniem oprocentowania bazy depozytowej oraz trwającą w Banku optymalizacją jej struktury. Na koniec września br. wskaźnik płynności LCR był znacząco powyżej norm regulacyjnych i wynosił 142%.

Na koniec III kwartału 2020 roku Bank osiągnął stabilny, blisko 60% poziom pokrycia kredytów niepracujących odpisami. W III kwartale br. Bank podjął decyzję o utworzeniu dodatkowego odpisu aktualizującego w wysokości 38 mln zł w związku z oczekiwanym wzrostem ryzyka kredytowego wynikającego ze skutków pandemii COVID-19. Dodatkowo, w celu zabezpieczenia się przed negatywnymi skutkami obecnej sytuacji gospodarczej dla jakości portfela kredytowego, Bank aktywnie wprowadzał zmiany w strategiach i politykach ryzyka kredytowego dla poszczególnych produktów, jak i całego portfela. Umożliwiło to, mimo trwającej pandemii, obniżenie kosztu ryzyka w III kwartale br. o 0,3 p.p. w ujęciu kwartalnym. Na koniec września 2020 roku wyniósł on 1,9%. Obecnie Bank obserwuje również wysoką dyscyplinę płatniczą wśród Klientów, którzy skorzystali z ułatwień kredytowych w pierwszych miesiącach pandemii, a obecnie powrócili do normalnego trybu spłat. Na koniec września bieżącego roku skonsolidowany współczynnik CAR wynosił 8,6%, a CET1/T1 7,2%.