W trzecim kwartale 2019 roku Getin Noble Bank kontynuował proces skutecznego obniżania kosztu finansowania oraz dalszego rozwoju kluczowych linii biznesowych. Obniżenie kosztu bazy depozytowej zapewniło 6,4% dynamikę wzrostu wyniku na działalności bankowej. Środki zgromadzone na ROR i kontach oszczędnościowych osiągnęły najwyższy w historii Banku poziom blisko 45% całej bazy depozytowej. Bardzo dobre efekty przynosi program poleceń, dzięki któremu rośnie akwizycja najbardziej aktywnych Klientów. W III kwartale 2019 roku skonsolidowany wynik netto Grupy wyniósł -100,6 mln zł i był obciążony m.in. kwotą rezerwy na zwroty prowizji za udzielenie kredytu w przypadku spłaty kredytu przed terminem określonym w umowie.

 

„Miniony kwartał był dla nas okresem kontynuacji strategicznych działań w zakresie optymalizacji bazy depozytowej oraz dalszej redukcji kosztu finansowania. Ponadto, dzięki wdrożeniu nowych produktów oraz trwającej modernizacji i optymalizacji sieci sprzedaży, udało nam się utrzymać wysokie poziomy akwizycji nowych Klientów, którzy coraz częściej traktują Getin Noble Bank jako bank pierwszego wyboru – powiedział Artur Klimczak, Prezes Zarządu Getin Noble Banku.

Realizowany przez Bank model biznesowy zakłada budowanie długotrwałych relacji z Klientami
i oferowanie im produktów dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb. W minionym kwartale br. Bank kontynuował działania zmierzające do wzmocnienia oferty produktowej zarówno w zakresie rachunków bieżących, jak i produktów depozytowych. Bank odnotował wysokie wskaźniki efektywności realizowanego obecnie programu poleceń (od 10% do 15% miesięcznej akwizycji). Ponadto Klienci pozyskani w ramach programu cechują się większym poziomem aktywności względem Klientów pozyskanych w sposób standardowy. 

W III kwartale 2019 roku sprzedaż kredytów detalicznych osiągnęła poziom 632 mln zł. Bank odnotował istotny wzrost wykupów leasingowych i pożyczkowych, których wartość osiągnęła poziom blisko 692 mln zł. Bank kontynuuje również politykę selektywnego rozwoju w segmencie biznesowym m.in. poprzez aktywną współpracę z deweloperami na rynku mieszkaniowym. Ponadto Bank utrzymał swoją pozycję rynkową w segmencie JST oraz wspólnot mieszkaniowych.

W III kwartale br. wynik odsetkowy osiągnął wartość 263,4 mln zł, co oznacza wzrost o 12,3% mimo utworzenia 12 mln zł rezerwy na zwrot prowizji za udzielenie kredytu w przypadku spłaty kredytu przed terminem określonym w umowie. Poziom marży odsetkowej wzrósł od czerwca do końca września br. o 0,19 p.p. (bez zdarzeń jednorazowych wzrost wyniósłby 0,49 p.p.). W tym samym okresie Bank odnotował wynik z tyt. prowizji  i opłat na poziomie 19,7 mln zł. Ponadto koszty działania Grupy (bez składek na BFG) wyniosły 210,6 mln zł i utrzymały się na poziomie zbliżonym do poprzedniego kwartału.

Bank stale realizuje działania w obszarze zarządzania jakością portfela poprzez systematyczne dostosowywanie modelu ryzyka kredytowego zgodnie z dobrymi praktykami rynkowymi. Na koniec września 2019 roku koszt ryzyka wyniósł 1,2%, co oznacza spadek o 0,1 p.p. względem 2018 roku. Bank, po raz kolejny, odnotował również wzrost pokrycia kredytów NPL rezerwami do poziomu 58,4% na koniec III kwartału br. Na koniec września br. wskaźniki kapitałowe Banku były powyżej europejskich norm określonych przez art. 92 Rozporządzenia CRR - skonsolidowany współczynnik CAR wynosił 10,4%, a CET1 8,5%.