„Zgodnie z zapowiedziami, spełnienie oczekiwań Nadzoru w zakresie poziomu wskaźników kapitałowych było strategicznym celem naszej instytucji. Dziś mogę powiedzieć, iż ten cel udało nam się zrealizować z nawiązką, co miało jednak czasowy wpływ na osiągane przez Bank wyniki finansowe” – powiedział Krzysztof Rosiński, Prezes Zarządu Getin Noble Banku. „W zaledwie siedem miesięcy znacząco wzmocniliśmy pozycję kapitałową Banku, osiągając wskaźniki CAR i CET1 na najwyższym, historycznym poziomie. Spełniamy również potencjalne wymogi związane z uznaniem Getin Noble Banku za Instytucję Systemowo Istotną. Warto podkreślić, iż zakładane cele udało nam się osiągnąć bez konieczności przeprowadzania dodatkowej emisji akcji.” – dodaje.

Od końca 2011 roku skonsolidowany współczynnik wypłacalności CAR Getin Noble Banku wzrósł o 5,7  p.p. z poziomu 9,9% do 15,6% na koniec czerwca 2016 roku. Natomiast skonsolidowany współczynnik CET1 na koniec II kwartału br. wynosił 12.3%. Wśród podjętych działań, zmierzających do optymalizacji współczynników kapitałowych Banku, można wymienić optymalizację portfela kredytowego i leasingowego oraz strategiczne transakcje sprzedaży akcji spółek zależnych.

Bank kontynuuje politykę budowy bezpiecznej struktury aktywów i pasywów. Na koniec marca 2016 roku saldo kredytów Grupy Getin Noble Banku wynosiło 47,4 mld PLN, a saldo depozytów 55,1 mld PLN. Zmniejszenie salda kredytowego (o 2,3 mld PLN od początku 2016 roku) było elementem realizacji strategicznych działań w zakresie delewarowania i tym samym optymalizacji wskaźników kapitałowych. Bank utrzymuje silną i jedną z najlepszych na rynku pozycji płynnościowych (wskaźnik L/D wynosi 86%) oraz systematycznie obniża koszt depozytów (-94 p.b. od początku stycznia 2015). Bank odnotował również spadek kosztów odsetkowych o 224 mln PLN względem I półrocza 2015 roku.

Obecnie Bank koncentruje się na rozbudowie i wzmacnianiu strategicznych linii biznesowych. Mimo dużej konkurencji, Bank zajmuje silną pozycję lidera na rynku finansowania Automotive. W I półroczu br. wartość sprzedaży kredytów oraz leasingu wyniosła blisko 1,9 mld PLN. W ramach realizowanej strategii Bank stale rozwija sieć partnerów i pośredników oraz nawiązuje współpracę z wiodącymi producentami i dystrybutorami pojazdów w Polsce. Bank kontynuuje również  budowę portfela szybko rotujących kredytów o wysokiej rentowności i stabilnym ryzyku. Na koniec czerwca br. saldo kredytów gotówkowych wynosiło ponad 4,0 mld PLN.

Obecnie Getin Noble Bank realizuje nową, ogłoszoną w marcu br. Strategię na lata 2016-2018. Zakłada ona kontynuację transformacji Banku zainicjowaną w ramach strategii Getin Up. Celem działań jest budowa rentownego i efektywnego banku uniwersalnego o powtarzalnych źródłach dochodów. Aspiracją Zarządu jest dalsze obniżanie kosztu finansowania, zwiększenie intensywności relacji z Klientami oraz wzrost efektywności operacyjnej. Dzięki realizacji Strategii Bank odnotował wzrost środków na rachunkach bieżących i ON o 1 mld PLN. Środki zgromadzone na rachunkach stanowią już 18% salda oszczędności Klientów. Poprawa jakości zaowocowała bardzo istotnym obniżeniem ilości reklamacji, których ilość spadła od stycznia 2015 roku o 39%. Koszty działania w I połowie br. zmniejszyły się o 39 mln względem analogicznego okresu 2015 roku.