Wyniki Grupy Getin Noble Bank po I kwartale 2021 roku

14.05.2021

Wyniki Grupy Getin Noble Bank po I kwartale 2021

 

W minionych miesiącach nadrzędnym celem banku była dalsza odbudowa aktywności biznesowej i poprawa rentowności przy minimalizacji negatywnych skutków pandemii i utrzymaniu wysokiej jakości obsługi. Dzięki skutecznym działaniom optymalizacyjnym kwartalne koszty działalności (bez składek na BFG) były niższe w ujęciu rocznym o 17,8%. Ponadto, wykorzystując środowisko niskich stóp procentowych, bank kontynuował redukcję kosztu odsetkowego (-55,8% r/r). W I kwartale widoczna była znacząca poprawa sprzedaży kredytowej, której poziom wyniósł 2,0 mld zł (+17,6% r/r). Bank kontynuował priorytetowy projekt transformacji cyfrowej: ponad 40% kredytów gotówkowych zostało udzielonych poprzez kanały zdalne. Zostały też wprowadzone kolejne usprawnienia w systemach informatycznych, w tym w zakresie cyberbezpieczeństwa. W przeprowadzanym w pierwszych miesiącach roku badaniu „Złoty Bankier 2021” Getin Noble Bank ponownie zajął pierwsze miejsce zdobywając drugi rok z rzędu tytuł „Złoty Bank – Najlepsza wielokanałowa jakość obsługi”.

W ostatnich miesiącach ponownie udowodniliśmy, że pod względem jakości obsługi jesteśmy po prostu najlepsi. Zdobycie po raz drugi z rzędu tytułu Złotego Banku to dowód, że także w trudnym okresie pandemii oferujemy naszym klientom bezpieczne usługi na niezmiennie wysokim poziomie” – powiedział Artur Klimczak, Prezes Zarządu Getin Noble Banku. „Oprócz wysokiej jakości, duży nacisk kładziemy na rozwój kanałów zdalnych, co przynosi wymierne efekty biznesowe. Z kwartału na kwartał odnotowujemy stały wzrost znaczenia sprzedaży kredytowej zarówno online, jak i za pośrednictwem Contact Center. Będziemy dalej rozbudowywać naszą ofertę kredytową wykorzystując m.in. potencjał otwartej bankowości” – dodał.

Wynik netto Grupy Getin Noble Bank w I kwartale 2021 roku wyniósł -87,9 mln zł. Uwzględnia on 34,1 mln zł składki na BGF oraz 17 mln zł nowych rezerw na ryzyko prawne kredytów walutowych. Na koniec kwartału wynik odsetkowy wyniósł 217,9 mln zł, a wynik z tytułu prowizji i opłat 22,1 mln zł. W tym samym okresie bank skutecznie obniżył koszty działania (bez kosztów regulacyjnych) o 36 mln zł, co oznacza ich spadek o 17,8% w ujęciu rocznym. Jest to efekt m.in. optymalizacji zatrudnienia oraz dostosowania sieci oddziałów do obecnych warunków rynkowych. Na koniec marca 2021 roku wskaźnik płynności LCR był znacząco powyżej norm regulacyjnych i wynosił 188%. Skonsolidowany łączny współczynnik kapitałowy TCR wyniósł 7,7%, a współczynniki CET1/T1 6,5%.

 

Regularnie nagradzana jakość obsługi

Getin Noble Bank drugi rok z rzędu zwyciężył w prestiżowym rankingu „Złoty Bankier 2021”, w głównej kategorii „Złoty Bank - Najlepsza wielokanałowa jakość obsługi”. Jest to największy w kraju projekt badawczy dotyczący poziomu obsługi bankowej i jakości produktów. W tegorocznej edycji główna nagroda „Złoty Bank” została przyznana na podstawie badania audytowego przeprowadzonego przez ekspertów z Kantar Polska i Obserwatorium.biz. Ocenie ekspertów podlegały podejście do klienta, umiejętność rozpoznania jego potrzeb oraz szeroko pojęta jakość obsługi. Audytorzy zbadali wszystkie kanały obsługi oferowane przez bank. W tym roku szczególnie ważna była jakość obsługi w kanałach mobilnych oraz dostępność cyfrowych form kontaktu z bankiem.

Kolejnym potwierdzeniem wysokiej jakości świadczonych przez bank usług jest zwycięstwo w kategorii „Najlepsza Obsługa w Placówce” w 6. edycji projektu Instytucja Roku, organizowanej przez portal mojebankowanie.pl. Eksperci, oceniając jakość obsługi, zwracali uwagę na te produkty, z których najczęściej korzystają klienci czyli  konto osobiste, kredyt gotówkowy oraz produkty depozytowe. O zwycięstwie w rankingu decydowała średnia wyników uzyskanych w czasie trzech fal badania. Bank znalazł się na 2. miejscu podium również w kategorii „Najlepsza Obsługa w Kanałach Zdalnych”. Dodatkowo wyróżniona została aplikacja mobilna banku, która znalazła się na czwartym miejscu w swojej kategorii.

Pozytywne doświadczenia pracowników i angażujące miejsce pracy są ważnym elementem strategii nakierowanej na najwyższe standardy obsługi. Już drugi rok z rzędu Getin Noble Bank został nagrodzony jako pracodawca, otrzymując tytuł Friendly Workplace. To wyróżnienie przyznawane firmom, które mogą pochwalić się nowoczesnym podejściem do polityki personalnej i rozwoju pracowników. Bank zdobył również trzeci raz z rzędu tytuł Best Quality Employer – wyróżnienia przyznawane firmom, które efektywnie zarządzają kapitałem ludzkim, zapewniają przyjazne warunki pracy, pielęgnują kulturę organizacyjną oraz dbają o dobrą atmosferę w pracy.

 

Dbamy o bezpieczeństwo klientów

Bezpieczeństwo klientów w świecie cyfrowym od lat pozostaje priorytetem banku. To czwarty rok z rzędu, w którym w ramach rankingu „Złoty Bankier” Getin Noble Bank uzyskał wyróżnienie w kategorii „Bezpieczny bank - najlepsze praktyki”. W tym roku nagroda została przyznana na podstawie wyników dwumiesięcznego audytu bezpieczeństwa, w czasie którego eksperci w dziedzinie cyberbezpieczeństwa przeprowadzili testy zabezpieczeń i stabilności serwerów bankowych.

Bank stale pracuje nad podnoszeniem poziomu bezpieczeństwa świadczonych usług. W ostatnich miesiącach bank unowocześnił System Przeciwdziałania Nadużyciom, który pozwala m.in. na aktywne wykrywanie i blokowanie podejrzanych transakcji przeprowadzanych w bankowości internetowej, mobilnej lub telefonicznej. System nie tylko umożliwia szybką reakcję na znane scenariusze wyłudzeń, ale również posiada zdolność adaptacji do nowych zagrożeń. System wpisuje się w stosowany w banku od lat, kompleksowy mechanizm antyfraudowy i stanowi dodatkowy element chroniący klientów przed cyberprzestępcami.

 

Odbudowa aktywności biznesowej

Istotnym elementem przeciwdziałania skutkom trwającej pandemii jest stały rozwój oferty w kanałach zdalnych, zarówno za pośrednictwem Contact Center, jak i poprzez bankowość elektroniczną. W I kwartale 2021 roku 42% kredytów gotówkowych sprzedano w kanałach zdalnych, co oznacza ponad dwukrotny wzrost względem pierwszego kwartału 2020 roku. Szczególnie widoczny pozostaje systematyczny wzrost znaczenia bankowości elektronicznej w procesie sprzedaży tej kategorii kredytów. W ciągu roku wzrósł on z 11% do 33% sprzedaży ogółem. Istotny wzrost znaczenia kanałów zdalnych bank odnotował również w sprzedaży limitów w ROR (65%) oraz kartach kredytowych (78%).

Środowisko niskich stóp procentowych nie tylko przyczynia się do stałej obniżki kosztów depozytów po stronie banku, lecz również zachęca klientów do poszukiwania alternatywnych sposobów lokowania oszczędności. Dużym zainteresowaniem cieszy się oferta funduszy inwestycyjnych. W I kwartale br. sprzedaż w tej kategorii produktów osiągnęła poziom blisko 0,4 mld zł i była o 20,0% wyższa niż rok wcześniej. Na koniec marca 2021 roku aktywa klientów banku zainwestowane w fundusze wynosiły ponad 2,1 mld zł, co oznacza ponad 89% wzrost r/r.

 

Skuteczne działania w zakresie zarządzania ryzykiem kredytowym

W celu dalszego zabezpieczenia się przed negatywnymi skutkami obecnej sytuacji gospodarczej dla jakości portfela kredytowego, bank aktywnie wprowadzał zmiany w strategiach i politykach ryzyka kredytowego dla poszczególnych produktów, jak i całego portfela. W efekcie, koszt ryzyka w ciągu trzech pierwszych miesięcy roku spadł o 0,4 p.p. i na koniec marca wyniósł 1,2%. W tym samym okresie poziom pokrycia kredytów niepracujących odpisami kształtował się na stabilnym poziomie ok. 60%.

Bank kontynuuje proces sprzedaży portfeli kredytów niepracujących. Zrealizowana w I kwartale transakcja objęła portfel o wartości łącznego zadłużenia 0,3 mld zł. Tak samo jak transakcja z 2020 roku miała ona pozytywny wpływ na wynik finansowy banku i przyczyniła się do poprawy wskaźnika kredytów nieregularnych. Działania te są ważnym elementem strategii banku w zakresie zarządzania jakością portfela kredytowego.

 

Ryzyko prawne portfela kredytów walutowych

Na koniec marca 2021 roku wartość portfela kredytów hipotecznych w CHF wynosiła blisko 2,2 mld CHF, co oznacza spadek o 6% w ujęciu rocznym. W związku z wysoką aprecjacją walut w ostatnich kwartałach, kredyty walutowe stanowiły 26% całości portfela kredytowego banku. Do końca I kwartału 2021 roku zapadło łącznie 168 prawomocnych wyroków sądowych dotyczących kredytów indeksowanych do walut obcych, z czego w 73% przypadków były one korzystne dla Banku.