Getin Noble Bank: podpisanie znaczących umów na sprzedaż portfeli wierzytelności NPL

23.12.2021

Getin Noble Bank zawarł z podmiotem należącym do KRUK S.A. umowy sprzedaży portfela niezabezpieczonych wierzytelności detalicznych oraz portfela zabezpieczonych i niezabezpieczonych wierzytelności hipotecznych o łącznej wartości zadłużenia ponad 858 mln zł. Zawarcie obu umów jest efektem przeprowadzonych przez Bank postępowań przetargowych, w których uczestniczyły najbardziej liczące się podmioty na rynku.

Są to kolejne bardzo istotne transakcje sprzedaży portfeli wierzytelności NPL zrealizowane przez Getin Noble Bank od początku 2020 roku. Rozliczenie tej sprzedaży pozytywnie wpłynie na wynik finansowy Banku, jak i na zmniejszenie obciążeń kapitałowych w IV kwartale 2021 roku” – powiedział Mateusz Solak, Członek Zarządu Getin Noble Banku. „Przeprowadzone transakcje przyczynią się także do dalszej poprawy wskaźnika kredytów nieregularnych - w szczególności w portfelu kredytów hipotecznych – zarówno w ujęciu wyniku za IV kwartał, jak i w przyszłych okresach. Jest to kolejny istotny etap w zakresie poprawy struktury portfela kredytowego Getin Noble Banku, realizowanej w ramach przyjętego Planu Naprawy” – dodał.

Sprzedaż portfeli kredytów niepracujących jest elementem bieżącego procesu zarządzania ryzykiem oraz strukturą bilansu w Getin Noble Banku. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, mimo sytuacji związanej z pandemią, Bank zawarł znaczące umowy na sprzedaż portfeli wierzytelności NPL o wartości nominalnej ponad 2,2 mld zł realizując z nadwyżką założenia przyjęte w Planie Naprawy.