Getin Noble Bank: podpisanie znaczącej umowy na sprzedaż portfeli niezabezpieczonych wierzytelności detalicznych

22.12.2020

Getin Noble Bank zawarł z podmiotem należącym do Grupy kapitałowej KRUK S.A. umowę sprzedaży portfeli niezabezpieczonych wierzytelności detalicznych o wartości nominalnej 839 mln zł. Zawarcie umowy jest efektem przeprowadzonego przez Bank postępowania przetargowego, w którym uczestniczyły najbardziej liczące się podmioty na rynku.

„Jest to jedna z większych transakcji na rynku obrotu wierzytelnościami w ostatnich miesiącach i jest niewątpliwe dużym sukcesem obu zaangażowanych stron.  Z perspektywy Banku, sprzedaż tak dużego portfela NPL przełoży się na istotną poprawę struktury portfela kredytowego. Ponadto,  przyczyni się ona do poprawy wskaźnika kredytów nieregularnych, w szczególności w portfelu kredytów detalicznych, ze wszelkimi tego pozytywnymi skutkami. Ponadto wypracowane warunki transakcji będą miały dodatni wpływ na wynik finansowy Banku w 2020 roku” - powiedział Mateusz Solak, Członek Zarządu Getin Noble Banku.  „Transakcja jest elementem strategii Banku w zakresie zarządzania jakością portfela kredytowego i kolejnym z działań wspierających realizację celów przyjętych w Planie Naprawy Banku” – dodał.