Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
-1.96% 17:02

Raport bieżący nr 75/2018

09.08.2018

INFORMACJE PODSUMOWUJĄCE ZAKOŃCZONĄ SUBSKRYPCJĘ AKCJI SERII D

Getin Noble Bank S.A. ("Emitent", „Bank”) przekazuje niniejszym informacje podsumowujące zakończoną subskrypcję akcji zwykłych na okaziciela serii D Emitenta ("Akcje serii D"), emitowanych na podstawie uchwały nr III/25/07/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 25 lipca 2018 r. sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru, dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Uchwała”).

Bank informował o treści Uchwały w raporcie bieżącym nr 69/2018 z dnia 25 lipca 2018 roku.

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji
Subskrypcja Akcji serii D miała charakter subskrypcji prywatnej i została przeprowadzona w drodze złożenia oferty przez Bank i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata tj. podmiot  powiązany kapitałowo lub  osobowo z Panem dr. Leszkiem Czarneckim (art. 431 § 2 pkt 1 KSH). Na mocy postanowień Uchwały, określono że umowy objęcia Akcji serii D zostaną zawarte nie później niż do dnia 31 lipca 2018 roku. Warunkiem do rozpoczęcia subskrypcji było złożenie oferty objęcia Akcji serii D, co miało miejsce w dniu 25 lipca 2018 r.

2) Data przydziału instrumentów finansowych
Subskrypcja Akcji serii D miała charakter subskrypcji prywatnej, a objęcie Akcji serii D nastąpiło w okresie subskrypcji, tj. w okresie do dnia 31 lipca 2018 roku włącznie, w drodze zawarcia stosowej umowy objęcia Akcji serii D (złożenie oferty przez Bank i jej przyjęcie).

3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją
Oferta prywatna Akcji serii D obejmowała 36 630 037 (słownie: trzydzieści sześć milionów sześćset trzydzieści tysięcy trzydzieści siedem) akcji o wartości nominalnej 2,73 zł (słownie: dwa złote i siedemdziesiąt trzy grosze) każda tj. o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 100 000 001,01 zł (słownie: sto milionów jeden złoty i jeden grosz).

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy
W ramach emisji Akcji serii D nie wprowadzono podziału na transze. Objęcie Akcji serii D nastąpiło w drodze złożenia oferty przez Bank i jej przyjęcia przez oznaczonego inwestora.

5) Liczba Akcji serii D, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży
n/d

6) Liczba Akcji serii D, które zostały przydzielone w ramach subskrypcji
W ramach subskrypcji prywatnej Akcji serii D Emitenta podmiot uprawniony przyjął ofertę i objął, w wyniku zawarcia stosownej umowy, wszystkie zaoferowane akcje.

7) Cena, po jakiej Akcje serii D były obejmowane
Wszystkie Akcje serii D zostały objęte za cenę emisyjną wynoszącą 2,73 zł za jedną akcję.
Cena emisyjna Akcji serii D została ustalona przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w drodze podjętej Uchwały.

8) Liczba osób, które złożyły zapisy na Akcje serii D
n/d

9) Liczba osób, którym przydzielono Akcje serii D
Wszystkie Akcje serii D zostały objęte, w drodze zawarcia stosownej umowy objęcia, przez jeden podmiot.

10) Nazwy subemitentów, którzy objęli Akcje serii D w ramach wykonywania umów o subemisję
W związku z emisją Akcji serii D nie została zawarta żadna umowa o subemisję.

11) Wartości przeprowadzonej subskrypcji
Oferta prywatna Akcji serii D obejmowała 36 630 037 (słownie: trzydzieści sześć milionów sześćset trzydzieści tysięcy trzydzieści siedem) akcji o wartości nominalnej 2,73 zł (słownie: dwa złote i siedemdziesiąt trzy grosze) każda tj. o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 100 000 001,01 zł (słownie: sto milionów jeden złoty i jeden grosz).

12) Łączne koszty emisji Akcji serii D
Szacunkowe koszty związane z emisją Akcji serii D wyniosą około 1 124 177 zł brutto, z czego:
a)  przygotowania i przeprowadzenia oferty –  1 124 177 zł,
b)  wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie – n/d,
c)  sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – n/d,
d)  promocji oferty – n/d 

13) Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji – 0,03 zł za akcję

14) Sposób opłacenia objętych papierów wartościowych: Akcje serii D zostały opłacone środkami pieniężnymi.

Podstawa prawna: §16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim